bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
 Zarządzenie Nr 328/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2018 rok

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-14 13:01:05.
 Zarządzenie Nr 329/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2017

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:53:23 | Data modyfikacji: 2018-02-14 13:02:21.
 Zarządzenie Nr 330/2018 Wójta Gminy Sieroszewice w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 15:00:02 | Data modyfikacji: 2018-02-14 13:02:10.
 Zarządzenie Nr 331/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:45:28 | Data modyfikacji: 2018-01-12 14:54:34.
 Zarządzenie Nr 332/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-12 09:49:26 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:28:21.
 Zarządzenie Nr 333/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-16 08:23:43 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:28:32.
 Zarządzenie Nr 334/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-17 18:31:14.
 Zarządzenie Nr 335/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:49:03 | Data modyfikacji: 2018-02-05 08:49:47.
 Zarządzenie Nr 336/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 stycznia 20189 roku w sprawie ogłoszenia otwartego II konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-25 14:43:09 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:43:18.
 Zarządzenie Nr 337/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-25 14:45:47 | Data modyfikacji: 2018-01-25 14:46:26.
 Zarządzenie Nr 338/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 stycznia 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-05 08:53:02.
 Zarządzenie Nr 340/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 l;utego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w II konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Sieroszewice w sferach: upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa w roku 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-15 14:34:50 | Data modyfikacji: 2018-02-16 08:28:52.
 Zarządzenie Nr 341/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-02-21 12:46:06.
 Zarządzenie Nr 342/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 lutego 2018 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:05:33.
 Zarządzenie Nr 343/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 lutego 2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2017, oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:11:49 | Data modyfikacji: 2018-11-27 15:13:08.
 Zarządzenie Nr 344/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 lutego 2018 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2017, oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-27 15:18:10.
 Zarządzenie Nr 345/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wychowania, nauczania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-04 21:34:28.
 Zarządzenie Nr 346/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2018 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-04 21:37:05 | Data modyfikacji: 2018-04-07 07:18:56.
 Zarządzenie Nr 347/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-06 21:29:12 | Data modyfikacji: 2018-04-07 07:42:32.
 Zarządzenie Nr 350/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2018 roku w sprawie uchylenia zarządzenia nr 347/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-06 21:26:58.
 Zarządzenie Nr 351/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 marca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-04 21:39:39.
 Zarządzenie Nr 352/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2017, oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:55:05.
 Zarządzenie Nr 353/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-06 21:24:48.
 Zarządzenie Nr 355 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z sidzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:23:08.
 Zarządzenie Nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-22 10:53:33.
 Zarządzenie Nr 357/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-30 07:59:39 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:01:00.
 Zarządzenie Nr 359/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:15:54 | Data modyfikacji: 2018-11-21 10:16:37.
 Zarządzenie Nr 360/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:19:12.
 Zarządzenie Nr 361/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 kwietnia 2018 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:23:47 | Data modyfikacji: 2018-11-21 10:24:09.
 Zarządzenie Nr 362/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 maja 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 11:50:57.
 Zarządzenie Nr 363/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 maja 2018 w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 11:57:52.
 Zarządzenie Nr 364/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 maja 2018 w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 12:00:44.
 Zarządzenie Nr 365/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:02:55 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:03:37.
 Zarządzenie Nr 368/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-15 09:51:15.
 Zarządzenie Nr 369/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-10 11:45:36.
 Zarządzenie Nr 370/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-10 11:47:38.
 Zarządzenie Nr 375/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 14:28:01.
 Zarządzenie Nr 376/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-10 11:49:57.
 Zarządzenie Nr 377/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych oraz odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-10 11:51:36.
 Zarządzenie Nr 378/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-10 11:53:13.
 Zarządzenie Nr 379/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 21:24:50 | Data modyfikacji: 2018-06-27 21:45:22.
 Zarządzenie Nr 380/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-27 21:47:42.
 Zarządzenie Nr 381/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 czerwca 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:14:59.
 Zarządzenie Nr 382/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 21:27:09 | Data modyfikacji: 2018-06-27 21:49:01.
 Zarządzenie Nr 383/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-27 21:51:25.
 Zarządzenie Nr 384/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 zcerwca 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-22 15:13:03.
 Zarządzenie Nr 385/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 380/2010 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 września 2010r sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:36:11.
 Zarządzenie Nr 389/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-05 14:24:04.
 Zarządzenie Nr 390/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:23:19.
 Zarządzenie Nr 391/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:42:50.
 Zarządzenie Nr 392/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielowsi

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:44:45 | Data modyfikacji: 2018-07-31 11:47:21.
 Zarządzenie Nr 393/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:30:07.
  Zarządzenie Nr 394/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-07 08:22:08.
 Zarządzenie Nr 395/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-31 11:49:01.
 Zarządzenie Nr 397/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2018 w sprawie w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego p.n. "Budowa otwartej strefy aktywności w Rososzycy, Masanowie, Zamościu , Latowicach, Strzyżewie”

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:27:04.
 Zarządzenie Nr 398/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 lipca 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:32:37.
 Zarządzenie Nr 399/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-07 09:23:49.
 Zarządzenie Nr 400/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-08-07 09:25:34.
 Zarządzenie Nr 401/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:34:35.
 Zarządzenie Nr 402/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:44:08.
 Zarządzenie Nr 403/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 sierpnia 2018 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania przetargu nieograniczonego.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:45:33.
 Zarządzenie Nr 404/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 sierpnia 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:52:20.
 Zarządzenie Nr 405/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 21:44:58.
 Zarządzenie Nr 408/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 sierpnia 2018 w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-21 10:48:13.
 Zarządzenie Nr 409/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2018 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 21:37:29.
 Zarządzenie Nr 410/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 21:41:35.
 Zarządzenie Nr 411/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:35:01.
 Zarządzenie Nr 412/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 sierpnia 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:38:47.
 Zarządzenie Nr 414/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 września 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 13:59:48.
 Zarządzenie Nr 415/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 września 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:01:50.
 Zarządzenie Nr 416/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 września 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia negocjacji

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:33:08.
 Zarządzenie Nr 417/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 13:48:23.
 Zarządzenie Nr 418/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 wrzesnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:45:37 | Data modyfikacji: 2018-09-14 15:45:45.
 Zarządzenie Nr 419/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 września 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:56:23.
 Zarządzenie Nr 420/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:19:39.
 Zarządzenie Nr 421/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:04:32.
 Zarządzenie Nr 422/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:08:28.
 Zarządzenie Nr 425/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 września 2018 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o.o. "Oświetlenie uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:25:28.
 Zarządzenie Nr 427/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 września 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:11:31.
 Zarządzenie Nr 428/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 września 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:29:24.
 Zarządzenie Nr 429/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 października 2018 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania w trybie art. 4 ust. 8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 13:34:55 | Data modyfikacji: 2019-01-24 13:42:42.
 Zarządzenie Nr 430/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 października 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:14:00.
 Zarządzenie Nr 431/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 października 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-22 14:18:50.
 Zarządzenie Nr 432/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-05 12:35:53.
 Zarządzenie Nr 433/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:23:06.
 Zarządzenie Nr 434/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2018 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-04 13:55:13 | Data modyfikacji: 2018-12-06 11:38:31.
 Zarządzenie Nr 435/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2018 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-30 11:10:17.
 Zarządzenie Nr 436 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie objęcia udziałów w Spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z o.o. z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2018-12-06 13:19:17 | Data modyfikacji: 2018-12-06 13:21:15.
 Zarządzenie Nr 437/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powoiłania komisji dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 13:37:55.
 Zarządzenie Nr 438/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia postępowania w trybie art. 4 ust. 8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Czesław Berkowski | Data wprowadzenia: 2019-01-24 13:41:16.
 Zarządzenie Nr 2.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:50:38.
 Zarządzenie Nr 3.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 grudnia 2018 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Radcy Prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2018-12-03 15:23:17.
 Zarządzenie Nr 4.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Radcy Prawnego i Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2018-12-05 08:59:28.
 Zarządzenie Nr 5.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia zasad jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:20:02.
 Zarządzenie Nr 6.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu "Senior+" w Latowicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:35:08.
 Zarządzenie Nr 7.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 grudnia 2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczacych projektów uchwał Rady Gminy Sieroszewice w sprawie zmiany statutów sołectw

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:48:22 | Data modyfikacji: 2019-01-02 15:25:07.
 Zarządzenie Nr 8.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 grudnia 2018 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy Urzedu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:39:51.
 Zarządzenie Nr 9.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2018/2019 w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-04 15:24:32.
 Zarządzenie Nr 11.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o.o. "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:35:18.
 Zarządzenie Nr 12.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice na 2019 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-08 15:17:48.
 Zarządzenie Nr 13.2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2019 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:05:05.

Zobacz:
   2021 r.
   2020r.
   2019r.
   2018r.
   2017r.
   2016r.
   2015r.
   2014r.
   2013r.
   2012r.
   2011r.
   2010r.
   2009r.
   2008r.
   2007r.
   2006r.
   2005r.
   2004r.
   2003r.
Data wprowadzenia: 2019-01-07 14:05:05
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl