bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Rok 2012 strona główna 

Sieroszewice, 2012-04-11

 

ZP.PN.3/12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.3/11. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu inwestycyjnego.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. Gmina Sieroszewice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.sieroszewice.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
ze strony internetowej urzędu -
www.bip.sieroszewice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

1)            Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2012r. w kwocie 850,000,00 zł (słownie: osiemsetpięćdziesiąttysięcy  zł 00/100)

1.1.oprocentowanie kredytu: WIBOR  3 - miesięczny plus stała marża banku

1.2.        okres kredytowania: od dnia podpisania umowy i uruchomienia kredytu do 31.12.2016r.

1.3.        termin spłaty kredytu: od 01-01-2013r. do 31-12-2016r.  w równych ratach kwartalnych

1.4.        spłata odsetek:  w okresie kwartalnym, liczonych na podstawie WIBOR-u z dnia 20 ostatniego miesiąca kwartału  okresu odsetkowego, płaconych do 5 dnia roboczego po okresie odsetkowym, na podstawie noty obciążeniowej banku.

1.5.uruchomienie kredytu nastąpi poprzez złożenie polecenia przelewu,

1.6.zabezpieczeniem ze strony kredytobiorcy będzie weksel „In blanko” wraz z deklaracją wekslową

 

Przedmiot zamówienia posiada kod  CPV – 66130000-0 – Usługi udzielania kredytu

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

  

VI. Termin wykonania zamówienia: 2013-2016

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   Posiadania uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.    Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponownia potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.    Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.    Nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie
art. 24 ust.1 prawa zamówień publicznych.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Całkowity koszt obsługi kredytu   -  100 %

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-04-19 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-04-19, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 20

                    

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Nie dotyczy.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr
:113506-2012 w dniu 11-04-2012 na stronie BZP.

 

 

                                                                                                 Wójt Gminy Sieroszewice

 

 

                                                                                                      Czesław Berkowski

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-04-11 14:06:00.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-04-11 14:09:55.
 Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-04-11 14:14:22.
 Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-04-11 14:15:57.
 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-04-11 14:17:13.
 Rb-z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-04-11 14:20:09.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

 Pytanie 1 i odpowiedź dotycząca postępowania przetargowego na: Udzielenie kredytu inwestycyjnego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-13 14:28:26 | Data modyfikacji: 2012-04-13 14:28:46.
 Pytania 1 - 6 i odpowiedzi z dnia 16 kwietnia 2012 r. dotycząca postępowania przetargowego na: Udzielenie kredytu inwestycyjnego.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa Grzeszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-16 10:20:44.
 Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 16 kwietnia 2012 r. - Wykaz instytucji w których gmina korzysta z kredytów i pożyczek w 2012 r.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Skarbnik Gminy - Teresa | Data wprowadzenia: 2012-04-16 11:58:27.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-04-25 08:22:00.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-04-25 08:22:44.

Zobacz:
 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. Strażacka – III etap .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Sieroszewice ul. Strażacka – II etap .  Udzielenie kredytu inwestycyjnego. .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Latowicach - Kęszycach .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Rososzycy ul. Łąkowa .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Wielowsi ul. Ceglana I etap .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Parczewie - Mańków .  Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2012/2013 .  Instalację zbiorników i dostawy gazu propan dla Szkoły Podstawowej w Ołoboku, Zespołu Szkół w Sieroszewicach i Publicznego Przedszkola w Latowicach. .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Latowicach ul. Szkolna .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Strzyżewie ul. Wiesiołowskiej .  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów - etap I .  Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów - etap I .  Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Sieroszewicach ul. 35-lecia .  Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2012/2013 – Rejon I i Rejon II . 
Data wprowadzenia: 2012-04-25 08:22:44
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl