Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 14 grudnia 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  2. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
  3. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,
  4. ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  5. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. zmiany uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej do przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
 9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019
  1. przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019,
  2. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2016-2019,
  4. dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019,
  5. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019.
 10. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2016
  1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2016,
  2. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy i wniosków radnych,
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok,
  4. przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych,
  5. dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2016.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-11-25 14:34:15 | Data modyfikacji: 2015-11-25 14:34:21.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 4 grudnia 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: z Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z dnia 20.10.2015 r.; z Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 26.10.2015 r., Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z dnia 27.10.2015 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  2. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
  3. zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,
  4. ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  5. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  6. zmiany uchwały w sprawie powołania Kapituły Honorowej do przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”,
  7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
  8. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2019,
  9. uchwały budżetowej Gminy na rok 2016.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-11-25 14:28:18 | Data modyfikacji: 2015-11-25 14:28:31.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu  30 października 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:   

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedź na interpelację z ostatniej sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 9. Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2014 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi nr 5312P w miejscowości Ołobok w ramach bieżącego utrzymania dróg”,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
  4. obniżenia ceny skupu 1 dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Sieroszewice,
  5. określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na 2016 r.,
  6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice,
  8. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2016 r.,
  9. przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
  10. nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:45:07 | Data modyfikacji: 2015-10-21 14:45:15.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 27 października 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy z dnia 10 września 2015 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi nr 5312P w miejscowości Ołobok w ramach bieżącego utrzymania dróg”,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
  4. obniżenia ceny skupu 1 dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Sieroszewice,
  5. określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na 2016 r.,
   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,
  6. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice,
  7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2016r.,
  8. przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
  9. nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:40:24 | Data modyfikacji: 2015-10-21 14:41:29.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 26 października 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sieroszewice,
  2. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2016 r.,
  3. przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016,
  4. nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-10-21 14:34:44 | Data modyfikacji: 2015-10-21 14:34:53.

Z A W I A D O M I E N I E

 Zawiadamiam, że w dniu 20 października 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Remont drogi nr 5312P w miejscowości Ołobok w ramach bieżącego utrzymania dróg”,
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,
  4. obniżenia ceny skupu 1 dt żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 r. na obszarze Gminy Sieroszewice,
  5. określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na 2016 r.,
  6. ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego,
  7. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-10-15 15:13:01 | Data modyfikacji: 2015-10-15 15:13:42.

Z A W I A D O M I E N I E


 Zawiadamiam, że w dniu 14 września 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się X Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:      


  


     1. Otwarcie obrad.


     2. Stwierdzenie quorum.


     3. Przedstawienie porządku obrad.


     4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy.


     5. Interpelacje i zapytania radnych.


     6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


     7. Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


     8. Podjęcie uchwał w sprawie:


a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,


b) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5307P w miejscowości Rososzyca – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 250 m (projekt + roboty budowlane),


c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5309P w miejscowości Bibianki w ramach bieżącego utrzymania dróg,


d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na zadanie pod nazwą: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”,


e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim,


g) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,


h) wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2016-2019.


      9. Wolne głosy i wnioski.


      10. Zamknięcie obrad.


                                                            

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-09-07 14:49:03.

Z A W I A D O M I E N I E

 Zawiadamiamy, że w dniu 10 września 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy z dnia 14 lipca 2015 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:  

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,

b) zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5307P w miejscowości Rososzyca – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 250 m (projekt + roboty budowlane),

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Remont drogi nr 5309P w miejscowości Bibianki w ramach bieżącego utrzymania dróg,

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu na zadanie pod nazwą: „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”,

e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim,

g) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.,

h) wyborów ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2016-2019.

      5. Wolne głosy i wnioski.

      6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-09-07 14:36:55 | Data modyfikacji: 2015-09-07 14:38:02.

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1.     Otwarcie obrad.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przedstawienie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.

5.     Interpelacje i zapytania radnych.

6.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z VIII sesji.

7.     Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

8.     Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

9.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,

b)       objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu,

c)        zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice,

d)       powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2016 - 2019

10.  Wolne głosy i wnioski.

11.  Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-07-09 19:56:50 | Data modyfikacji: 2015-07-09 19:59:06.

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiamy, że w dniu 14 lipca 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu: z Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia z dnia 29 czerwca 2015 r.; ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy z dnia 29 czerwca 2015 r.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
b) objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sieroszewice,
powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim na kadencję 2016 – 2019.

      5. Wolne głosy i wnioski.
      6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-07-09 14:36:54 | Data modyfikacji: 2015-07-09 14:36:59.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu 29 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia komisji.
 2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy z dnia 7 maja 2015 r.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice.
 5. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2014.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

           a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2014,
           b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2014 rok,
           c) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
           d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2015 – 2018,
           e) zamiany działki nr 390/2 stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej w Rososzycy,
           f) nadania nazwy ulicy w Psarach,
           g) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,
           h) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
           i) powołania Kapituły Honorowej do przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”.
      7. Wolne głosy i wnioski.
      8. Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-06-19 08:34:28 | Data modyfikacji: 2015-06-19 08:37:01.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu  30 czerwca 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:      

 Porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI i VII Sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Odpowiedzi na interpelacje radnych z VI sesji.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.
 9. Wyróżnienie uzdolnionych uczniów z ostatnich klas ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sieroszewice.
 10. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał Rady Gminy Sieroszewice za rok 2014.
 11. Przedstawienie Protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wydatków majątkowych Gminy Sieroszewice za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
 12. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.
 13. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami,
 14. Zapoznanie z opinią poszczególnych Komisji Rady Gminy dot. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2014 rok,
 15. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.
 16. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zawierające opinię o wykonaniu budżetu Gminy Sieroszewice za 2014 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi,
 17. Zapoznanie z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieroszewice z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,
 18. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i informacją o stanie mienia komunalnego,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za rok 2014.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2014 rok.
 21. Informacja dot. oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Sieroszewice
 22. Podjęcie uchwał w sprawie:
          a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,  

                  b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2015 – 2018,
                  c) zamiany działki nr 390/2 stanowiącej własność Gminy Sieroszewice położonej w Rososzycy,
                  d) nadania nazwy ulicy w Psarach,
                  e) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,
                  f) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
                 g) powołania Kapituły Honorowej do przyznawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Gminy Sieroszewice”. 
   23. Wolne głosy i wnioski.
   24. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-06-16 10:46:08 | Data modyfikacji: 2015-06-19 07:57:59.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu  27 maja 2015 roku o godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach pok. nr 7 odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia pod nazwą „Długosz Królewski”
  2. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „LGD 7 - Kraina Nocy i Dni”
  3. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia pod nazwą „Długosz Królewski”

      6.Wolne głosy i wnioski.

      7.Zamknięcie obrad

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-05-27 11:10:08.

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że w dniu  12 maja 2015 roku o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:                                                                                                                                                     


1.            Otwarcie obrad.


2.            Stwierdzenie quorum.


3.            Przedstawienie porządku obrad.


4.            Interpelacje i zapytania radnych.


5.            Odpowiedź na interpelację radnych z ostatniej sesji.


6.            Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy.


7.            Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.            Przyjęcie sprawozdania Komendanta  Gminnego Oddziału Zarządu Gm OSP RP


w Sieroszewicach za rok 2014.


9.            Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:


a)            zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,


b)           wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia obowiązków w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup pojazdu dostawczego dla potrzeb międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”,


c)            Objęcia przez Gminę Sieroszewice kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,


d)           wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”,


e)           wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”,


f)            wystąpienia ze Stowarzyszenia „LGD7 -Kraina Nocy i Dni”,


g)            wstąpienia do Stowarzyszenia LGD „Długosz Królewski”


10.          Wolne głosy i wnioski.


11.          Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-05-05 13:17:51 | Data modyfikacji: 2015-05-05 13:29:09.

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiamy, że w dniu  7 maja  2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/ odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy z dnia 14 kwietnia 2015 r.
 4. Wystąpienie pana Zbigniewa Słodowego prezesa Stowarzyszenia  LGD „Długosz Królewski”

Propozycje projektów uchwał:
      a) projekt uchwały w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia „LGD7 -Kraina Nocy i Dni”,
      b) projekt uchwały w sprawie wstąpienia do Stowarzyszenia LGD „Długosz Królewski”

5. Przyjęcie sprawozdania Komendanta Gminnego Oddziału Zarządu Gm OSP RP w Sieroszewicach za rok 2014.

6. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia obowiązków w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Zakup pojazdu dostawczego dla potrzeb międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt”,
c) objęcia przez Gminę Sieroszewice kolejnych udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.,
d) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”,
e) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Powiatu Kaliskiego, gmin z terenu Powiatu Kaliskiego oraz Gminy Sieroszewice”.

7. Informacja o działalności świetlic środowiskowych.
8. Analiza ściągalności podatków i opłat za 2014 rok.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:06:28.

INFORMACJA

Zawiadamiam, że w dniu  17 kwietnia  2015 roku o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach  odbędzie się V Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:                                                                                                                                                                                                       

1.Otwarcie obrad.

2.Stwierdzenie quorum.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Interpelacje i zapytania radnych.

5.Odpowiedź na interpelację radnych z ostatniej sesji.

6.Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy.

7.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

8.Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2014:

a) Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,
c)Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,

9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2014 rok.

10.Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.

11.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,
c) uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim,
d) zniesienia statusu pomnika przyrody,
e) zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2015 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice przeciwko pneumokokom,
f) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacie do 1m³ wody i 1 m³ ścieków,
g) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice.

12.Wolne głosy i wnioski.

13.Zamknięcie obrad

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-04-09 08:57:38 | Data modyfikacji: 2015-04-09 09:06:02.

INFORMACJA

Zawiadamiamy, że w dniu  14 kwietnia  2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala  Nr 7/  odbędzie się wspólne posiedzenie: Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz  Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu: z Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji z dnia 17.12.2014 r.;  z Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia z dnia 22.12.2014; ze wspólnego posiedzenia wszystkich stałych komisji Rady Gminy z dnia 4 marca 2015 r.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2014:
  1. Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,
  2. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,
  3. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań wykonywanych przez Posterunek Policji Sieroszewicach za 2014 rok.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.
 7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,
  2. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”,
  3. uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Sieroszewice porozumienia w celu współdziałania jednostek samorządu terytorialnego służącego realizacji wspólnych celów i przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim,
  4. zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2015 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice przeciwko pneumokokom,
  5. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacie do 1m³ wody i 1 m³ ścieków,
  6. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów i wicedyrektorów szkół oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół, prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,
  7. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice.
 8. Ocena akcji zimowego utrzymania dróg – jakość i finanse.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-04-08 15:17:03 | Data modyfikacji: 2015-04-08 15:18:05.

INFORMACJA


W dniu 5 marca 2015 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Interpelacje i zapytania radnych.


5.         Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Gminy.


6.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Podjęcie uchwał w sprawach:


a)        utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice


w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rok,


b)        określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,


c)        przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2015 rok”


d)        zniesienia w części statusu pomnika przyrody,


e)        wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,


f)         udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 1260 m (projekt + roboty budowlane),


g)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5311P w miejscowości Sieroszewice na odcinku dł. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane),


h)        zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,


i)         zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018,


j)         zmiany uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso,


k)        sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Sieroszewicach,


l)         zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.


9.         Przedłożenie planu pracy Rady Gminy oraz planów stałych Komisji Rady na 2015 rok.


10.      Wolne głosy i wnioski.


11.      Zamknięcie obrad.


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-02-25 09:14:43 | Data modyfikacji: 2015-03-05 14:06:59.

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 4 marca 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.

 

Porządek posiedzenia:

 1.  Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzednich Komisji.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:

a) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 rok,

b) określenia kryteriów rekrutacji kandydatów do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sieroszewice,

c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice na 2015 rok”

d) zniesienia w części statusu pomnika przyrody,

e) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

f) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5316P w miejscowości Strzyżew – budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku dł. ok. 1260 m (projekt + roboty budowlane),

g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi nr 5311P w miejscowości Sieroszewice na odcinku dł. ok. 900 m (projekt + roboty budowlane),

h) zmiany uchwały budżetowej na rok 2015,

i) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2014-2018,

j) zmiany uchwały w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych oraz opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso,

k) sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Sieroszewicach,

l) zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

      5. Informacja dot. środków finansowych przewidzianych na organizację imprez kulturalnych, plenerowych, obchodów, dożynek , itp.

      6. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy i planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.

 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. obsługi sekretariatu - Grażyna Anioł | Data wprowadzenia: 2015-02-25 09:07:16 | Data modyfikacji: 2015-02-25 09:11:17.

INFORMACJA


W dniu 12 lutego 2015 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się III Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Interpelacje i zapytania radnych.


5.         Odpowiedź  na interpelację z  ostatniej sesji.


6.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie Wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Podjęcie uchwał w sprawach:


a)        sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Psarach przy ul. Środkowej 32,


b)        sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Psarach,


c)        sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Zamościu,


d)        zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61,


e)        sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parczew,


f)         uchylenia uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Masanów,


g)        sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Masanowie,


h)        wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.


10. Wolne głosy i wnioski.


11.Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                                      

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2015-01-30 08:16:27 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:19:39.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji, Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji, Budżetu, Finansów  i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 6 lutego 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


Porządek posiedzenia:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Przedstawienie porządku obrad.


3.         Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:


a)        sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Psarach przy ul. Środkowej 32,


b)        sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Psarach,


c)        sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Zamościu,


d)        zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61,


e)        sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Parczew,


f)         uchylenia uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Masanów,


g)        sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Masanowie,


h)        wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,


i)         zatwierdzenie projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2015 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice przeciwko pneumokokom.


4.         Wolne głosy i wnioski.


5.         Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-01-30 07:59:34.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 3 lutego 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 Porządek posiedzenia:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Przedstawienie porządku obrad.


3.         Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie:


a)        wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska,


b)        zatwierdzenia projektu programu profilaktycznego realizowanego w 2015 roku, dotyczącego szczepień dzieci urodzonych w roku 2013 zamieszkałych na terenie Gminy Sieroszewice przeciwko pneumokokom.


4.         Zatwierdzenie plan pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia , Pomocy Społecznej i Promocji.


5.         Wolne głosy i wnioski.


6.         Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-01-30 07:49:33 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:00:18.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 22 stycznia 2015 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 Porządek posiedzenia:


1.         Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.         Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.         Zaopiniowanie zmian w budżecie na rok 2015 w sprawie przeznaczenia umorzonej pożyczki w kwocie 90.000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn. „ Budowa kanalizacji ściekowej w m. Latowice”.


4.         Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Sieroszewice w sprawie:


a)        sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku położonym w Psarach przy ul. Środkowej 32,


b)        sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Psarach,


c)        sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Zamościu,


d)        zmieniającej uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61.


e)        Sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Wielowsi.


5.         Wolne głosy i wnioski.


6.         Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:50:18.
Data wprowadzenia: 2015-01-15 11:50:18
Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak
Opublikowane przez: Roman Sodolski