Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 10:15:35 | Data modyfikacji: 2014-03-06 10:16:14.

I N F O R M A C J A

o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

odbytym w dniu 22 listopada 2012 roku

                        

               Na podstawie art.5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity - Dz.U. Z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządził konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.”

 Spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 22 listopada 2012 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7 o godz. 13:00 i trwało do godz. 14:30.

W spotkaniu uczestniczył pan Czesław Berkowski - wójt Gminy Sieroszewice, pan Paweł Siwak-przewodniczący Rady Gminy, pani Joanna Glapiak –inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 7 przedstawicieli organizacji pozarządowych, a zostało zaproszonych 9 przedstawicieli. Otwarcia spotkania dokonał pan wójt i powitał przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Przedstawiciele organizacji otrzymali wcześniej na piśmie wraz z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne projekt uchwały wraz z programem współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

Spotkanie konsultacyjne prowadziła pani Joanna Glapiak, która omówiła „ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”. Przedstawiła trzy wnioski zgłoszone i przyjęte przez Komisję Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji. Pierwszy wniosek dotyczył zwiększenia wydatków o kwotę 10.000, 00 zł. na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- po zmianie wynoszą 80.000,00 zł. Drugi wniosek dotyczył pomniejszenia o kwotę 5 000 zł. zaplanowanych środków w programie współpracy na realizacje zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i przeznaczyć na realizacje zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Trzeci wniosek dotyczył zwiększenia środków na realizacje zadań w zakresie kultury, sztuki, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o kwotę 10 000, 00 zł- po zmianie wynoszą kwotę 35 000, 00 zł.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych nie wnieśli uwag do przedstawionego programu i zaakceptowali jednogłośnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Sieroszewice 

                                                                                                                         /-/   Czesław Berkowski
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 10:12:12 | Data modyfikacji: 2014-03-06 10:16:09.

K O M U N I K A T

Wójta Gminy Sieroszewice

z dnia 14 listopada 2012 roku

             
Na  podstawie art. 5 „a”ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity - Dz .U. z 2010 r.  Nr 234 ,poz.1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie  otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.”

 Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 22 listopada 2012 roku,  w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 12 o godz. 13:00.  


                                                                                                           
Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                                  Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 10:10:25 | Data modyfikacji: 2014-03-06 10:16:05.
Data wprowadzenia: 2014-03-06 10:10:25
Data modyfikacji: 2014-03-06 10:16:05
Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak
Opublikowane przez: Roman Sodolski