Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2017 roku

Azbest- ogłoszenie naboru zgłoszeń na rok 2017

Informujemy mieszkańców Gminy Sieroszewice, że ruszyła kolejna edycja powiatowego programu usuwania azbestu. Sfinansowanie działania obejmuje łącznie demontaż lub usuwanie, transport i unieszkodliwienie w wysokości 100% całkowitych kosztów tego działania. Górny limit dofinansowania wynosi 6 000 zł.

W programie mogą wziąć udział:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) działkowcy uprawnieni do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki, posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, które posiadają nieruchomość (nie związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej) na terenie Powiatu Ostrowskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest i dokonają zgłoszenia, do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest m.in. złożenie odpowiedniego wniosku.


Do zgłoszenie należy dołączyć:

- oświadczenie określające tytuł prawny do nieruchomości;

- oświadczenie o otrzymaniu lub braku otrzymania pomocy de minimis w rolnictwie;

- kopię zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę (wymiana pokrycia dachu lub rozbiórka) bądź kopię pozwolenia na budowę lub rozbiórkę wydanych przez Starostę Ostrowskiego, w przypadku zgłoszenia na demontaż;

- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest;

- informację o wyrobach zawierających azbest.

Nabór zgłoszeń do Programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego” trwa od 5 maja do 9 czerwca bieżącego roku.

Formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie dostępne są w poniższych załącznikach.

Aby wziąć udział w programie należy:

1.Dokonać zgłoszenia w Urzędzie Gminy Sieroszewice zamiaru udziału w programie na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Sieroszewice lub w Urzędzie Gminy Sieroszewice pok. nr 21.

ZAŁĄCZNIKI:

Zasady i tryb realizacji programu - pdf.

Zgłoszenie demontażu - pdf.

Zgłoszenie usunięcia - pdf.

Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie - pdf.

Informacja o wyrobach zawierających azbest - pdf.

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest - pdf.

Oświadczenie okreslajace tytuł prawny do nieruchomości - pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Jerzy Kucharski | Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:08:42 | Data modyfikacji: 2017-05-08 10:45:33.

Zobacz:
 Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 2017 r. .  Dofinansowanie do usuwania materiałów zawierających azbest w 2017 roku .  Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice .  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej SN 15kV i Nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym oraz budowa stacji transformatorowej słupowej SN .  Postępowanie w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Wielowieś .  Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Zamościu  .  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie stacji transformatorowej słupowej SN/Nn, linii kablowej, linii kablowej Nn na terenie położonym w Latowicach .  Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowania w sprawach .  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z matariałami dowodowymi dotyczącymi budowy Zbiornika Wielowieś Klasztorna .  Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o możliwości zapoznania się z dokumentami sprawy dotyczącej budowy Zbiornika Wielowieś Klasztorna .  Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczmnego dla inwestycji polegającej na budowie i urządzeniu centrum wsi Rososzyca .  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji uchylającej w części decyzję RDOŚ z dnia 28 lipca 2015 roku dla przedsiewzięcia polegającego na budowie Zbiornika Wielowieś Klasztorna . 
Data wprowadzenia: 2015-05-07 15:08:42
Data modyfikacji: 2017-05-08 10:45:33
Autor: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Jerzy Kucharski
Opublikowane przez: Roman Sodolski