K O M U N I K A T


Wójta Gminy Sieroszewice


z dnia 31 października 2014 roku


 


            Na  podstawie art. 5 „a” ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity -Dz. U.  z 2014 r.  Nr 234 , poz.1118  ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie  otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.”


 Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 06 listopada 2014 roku,  w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 12   o godz. 14:30.


 


                                                                                                            Wójt Gminy Sieroszewice


                                                                                                             Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2014-11-04 14:52:26 | Data modyfikacji: 2016-11-08 10:47:13.
Data wprowadzenia: 2014-11-04 14:52:26
Data modyfikacji: 2016-11-08 10:47:13
Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak
Opublikowane przez: Roman Sodolski