K O M U N I K A T

 Wójta Gminy Sieroszewice

 z dnia 4 listopada 2016 roku

Na  podstawie art. 5 „a” ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie  otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.”

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 15 listopada 2016 roku,  w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7  o godz. 15:00.

                                                                                                          Wójt Gminy Sieroszewice


                                                                                                            /-/ Czesław Berkowski

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2016-11-08 10:51:12 | Data modyfikacji: 2017-10-20 13:00:15.
Data wprowadzenia: 2016-11-08 10:51:12
Data modyfikacji: 2017-10-20 13:00:15
Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Roman Sodolski