K O M U N I K A T


Wójta Gminy Sieroszewice


z dnia 20 października 2017 roku


 Na  podstawie art. 5 „a” ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r.  poz.1817  ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie  otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.”


Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 7 listopada 2017 roku, w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7 o godz. 15:00

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-10-20 13:02:04 | Data modyfikacji: 2018-10-11 14:35:06.

K O M U N I K A T


Wójta Gminy Sieroszewice
z dnia 2 listopada 2017 roku

Urząd Gminy Sierozsewice informuje, iż spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.” zostaje przeniesione z dnia 7 listopada 2017 roku na dzień 6 listopada 2017 r. o godz. 15.00.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2017-11-02 12:21:46 | Data modyfikacji: 2018-10-11 14:44:44.
Data wprowadzenia: 2017-11-02 12:21:46
Data modyfikacji: 2018-10-11 14:44:44
Autor: Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności gospodarczej - Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Roman Sodolski