Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieroszewice

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieroszewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sieroszewice.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki są opatrzone tekstem alternatywnym
 • Brak informacji w języku migowym

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
 • zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marzena Sztukowska.
 • E-mail: marzenasztukowska@sieroszewice.pl
 • " target=_new>id="a11y-email">marzenasztukowska@sieroszewice.pl
 • Telefon: 62 7396076

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Sieroszewice
 • Adres: ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice
 • E-mail: sieroszewice@sieroszewice.pl
 • Telefon: 62 7396076

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W przygotowaniu

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 •     wersję kontrastową,
 •     możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 •     widoczny fokus,
 •     wyróżnienie odnośników

Na stronie Internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Inne informacje i oświadczenia

 

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Koordynator ds. dostępności - Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2020-12-17 13:41:14 | Data modyfikacji: 2020-12-17 13:45:04.
Data wprowadzenia: 2020-12-17 13:41:14
Data modyfikacji: 2020-12-17 13:45:04
Autor: Koordynator ds. dostępności - Marzena Sztukowska
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska