Zarządzenie Nr 1.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego na 2020 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-03 15:28:25.

Załacznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2.2020 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Sieroszewice

Załącznik do Regulaminu Organizacjnego - kontrola wewnętrzna

 Zarządzenie Nr 2.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-13 12:58:18 | Data modyfikacji: 2020-01-13 13:57:48.
 Zarządzenie Nr 3.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sieroszewice za rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-13 14:01:23.
 Zarządzenie Nr 4.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Planu działalności Urzędu Gminy Sieroszewice na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-13 14:19:29.
 Zarządzenie Nr 5.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-07 14:00:13 | Data modyfikacji: 2020-01-07 14:01:05.
 Zarządzenie Nr 6.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-13 14:23:41.
 Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-10 16:07:16 | Data modyfikacji: 2020-01-10 16:12:13.
 Zarządzenie Nr 8.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-21 14:39:12.
 Zarządzenie Nr 9.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-08-19 08:16:06.
 Zarządzenie Nr 10.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:34:17.
 Zarządzenie Nr 11.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-01-24 17:00:05.
 Zarządzenie Nr 12.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-03 14:35:31.
 Zarządzenie Nr 14.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-08 09:13:52.
 Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniająca zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-04 11:35:28.
 Zarządzenie Nr 16.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:40:49.
 Zarządzenie Nr 17.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:08:42.
 Zarządzenie Nr 18.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:20:38.

Załącznik do zarządzenia nr 19.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 lutego 2020 r.

 Zarządzenie Nr 19.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-10 13:00:58.
 Zarządzenie Nr 20.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 lutego 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-12 14:38:15.
 Zarządzenie Nr 21.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-12 15:41:35.
 Zarządzenie Nr 22.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-14 11:54:47.
 Zarządzenie Nr 23.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 lutego 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-14 12:07:40.
 Zarządzenie Nr 24.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za rok 2019 oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-08 09:47:13.
 Zarządzenie Nr 25.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 14 lutego 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za rok 2019 oraz przekazania go Radzie Gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-13 14:15:14 | Data modyfikacji: 2020-05-13 14:17:23.
 Zarządzenie Nr 26.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i budynku Urzędu Gminy w Sieroszewicach ”

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-02-26 09:13:28 | Data modyfikacji: 2020-03-02 14:32:54.
 Zarządzenie Nr 27.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 luty 2020 roku w sprawie powołania komisji dla przeprowadzania postępowania w trybie art. 4 ust.8 Pzp.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-12 13:16:52.
 Zarządzenie Nr 28.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postepowań na zbycie lub dzierżawę nieruchomości będących własnością Gminy Sieroszewice oraz nabywanych na rzecz gminy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-27 14:53:54.
 Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-03-03 16:09:33.
 Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020 – 2023

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-08-19 12:14:10 | Data modyfikacji: 2020-08-19 12:25:37.
 Zarządzenie Nr 31.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzetu lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo padlych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy na terenie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-01 09:51:22.
 Zarządzenie Nr 32.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów sołtysa sołectwa Kania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-03-10 16:35:15.
 Zarządzenie Nr 33.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:02:31 | Data modyfikacji: 2020-05-27 13:37:06.
 Zarządzenie Nr 34.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość zawiera się w wyrażonej w złotych równowartości kwoty 15.000 do 30.000 Euro netto

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-12 13:27:05.
 Zarządzenie Nr 35.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:26:34.
 Zarządzenie Nr 36.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-27 13:33:27.
 Zarządzenie Nr 37.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących własnością Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:13:24.
 Zarządzenie Nr 38.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu pobytu w Dziennym Domu „Senior+” w Latowicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-03-20 16:02:33 | Data modyfikacji: 2020-03-20 16:04:57.
 Zarządzenie Nr 39.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-03-18 08:32:16.
 Zarządzenie Nr 40.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz określenia zasad jego funkcjonowania

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:40:26.
 Zarządzenie Nr 41.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-03-20 15:52:54 | Data modyfikacji: 2020-03-20 15:54:58.
 Zarządzenie Nr 42.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-03-20 16:11:18 | Data modyfikacji: 2020-03-26 15:28:41.
 Zarządzenie Nr 43.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-03-26 08:57:23.
 Zarządzenie Nr 44.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Sieroszewicach

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-03-26 09:04:40.
 Zarządzenie Nr 45.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy Sieroszewice za rok 2019 oraz przekazania go Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-08-17 16:30:38 | Data modyfikacji: 2020-08-17 16:31:03.
 Zarządzenie Nr 46.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-03-26 15:33:43.
 Zarządzenie Nr 47.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2020 r.w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Sieroszewice oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-10 09:10:03 | Data modyfikacji: 2020-04-10 09:15:43.
 Zarządzenie Nr 48.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-09 17:08:02.
 Zarządzenie Nr 49.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 10:21:23.
 Zarządzenie Nr 50.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:16:54.
 Zarządzenie Nr 51.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:20:47.
 Zarządzenie Nr 52.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:24:54.
 Zarządzenie Nr 53.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:30:32.
 Zarządzenie Nr 54.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:37:43.
 Zarządzenie Nr 55.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:40:03.
 Zarządzenie Nr 56.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:42:36.
 Zarządzenie Nr 57.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:50:43.
 Zarządzenie Nr 58.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 14:51:37.
 Zarządzenie Nr 59.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-21 15:04:37.
 Zarządzenie Nr 60.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-12 14:19:03.
 Zarządzenie Nr 61.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 kwietnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-11 10:57:10 | Data modyfikacji: 2020-05-11 11:10:52.
 Zarządzenie Nr 62.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 kwietnia 2020 roku w ogłoszenia o ograniczeniach w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-28 15:27:26.
 Zarządzenie Nr 63.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2020 roku w w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-30 10:39:48.
 Zarządzenie Nr 64.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z o. o. „ Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-04-30 12:12:35.
 Zarządzenie Nr 65.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Sieroszewice za rok 2019

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-06 08:53:39 | Data modyfikacji: 2020-05-06 08:54:42.
 Zarządzenie Nr 66.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-26 09:41:26.
 Zarządzenie Nr 67.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-26 10:01:13 | Data modyfikacji: 2020-05-26 10:11:58.
 Zarządzenie Nr 68.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-01 09:32:44.
 Zarządzenie Nr 69.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-21 15:10:02 | Data modyfikacji: 2020-05-26 09:44:32.
 Zarządzenie Nr 70.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:21:51 | Data modyfikacji: 2020-05-27 12:44:49.
 Zarządzenie Nr 71.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:50:52.
 Zarządzenie Nr 72.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-05-27 12:58:31.
 Zarządzenie Nr 73.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2020 roku przypadających w zamian za święta przypadające w sobotę

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-06-01 09:24:04.

Załącznik do zarządzenia nr 74.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 czerwca 2020 r.

 Zarządzenie Nr 74.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Sieroszewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-06-04 14:07:13 | Data modyfikacji: 2020-06-04 14:15:07.
 Zarządzenie Nr 75.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 czerwca 2020 roku w w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-06-08 13:39:40.
 Zarządzenie Nr 76.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:47:52.
 Zarządzenie Nr 77.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-08 09:43:35 | Data modyfikacji: 2020-12-08 09:44:27.

Załącznik do zarządzenia nr 78.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2020 r. - Zadania i zakres czynności powołanych operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych

 Zarządzenie Nr 78.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 15 czerwca 2020 rokuw sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-06-19 15:40:40.
 Zarządzenie Nr 79.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-07-10 16:34:54.
 Zarządzenie Nr 80.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-07-27 16:46:38.
 Zarządzenie Nr 81.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-08-03 11:10:32.
 Zarządzenie Nr 82.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji do oceny i rozliczania wniosków o uzyskanie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-08-11 09:11:02.
 Zarządzenie Nr 83.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-08-12 14:55:40.
 Zarządzenie Nr 84.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku nawałnicy

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-08-28 11:22:33.
 Zarządzenie Nr 85.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Urzędzie Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-09-01 12:04:26.
 Zarządzenie Nr 86.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-09-04 11:30:01.
 Zarządzenie Nr 87.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-09-22 10:46:18.
 Zarządzenie Nr 88.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-09-22 10:54:48.
 Zarządzenie Nr 89.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia zastępstwa za nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parczewie

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-09-22 10:42:07 | Data modyfikacji: 2020-09-22 10:50:08.
 Zarządzenie Nr 90.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Sieroszewice oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-09-22 11:05:16.
 Zarządzenie Nr 91.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 września 2020 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-09-18 14:48:49.
 Zarządzenie Nr 92.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Sieroszewice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i realizacji gospodarki pozabudżetowej za I półrocze 2020 roku

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-01 09:38:49.
 Zarządzenie Nr 93.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:37:46.
 Zarządzenie Nr 94.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 23 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:41:21.
 Zarządzenie Nr 95.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:52:22.
 Zarządzenie Nr 96.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-08 09:27:34.
 Zarządzenie Nr 97.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:49:38.
 Zarządzenie Nr 98.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 września 2020 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-01 09:41:43.
 Zarządzenie Nr 99.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 5 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-10-12 16:44:07.
 Zarządzenie Nr 100.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 7 października 2020 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-10-07 15:23:14.
 Zarządzenie Nr 101.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-03 11:18:42.
 Zarządzenie Nr 102.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2020 roku w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-01 14:35:51.
 Zarządzenie Nr 103.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 19 października 2020 roku w sprawie aktualizacji zasad prowadzenia rozliczeń podatku od towarów i usług przez GminęSieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-28 11:16:46.
 Zarządzenie Nr 104.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 26 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji nauczania, wychowania i opieki w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieroszewice

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-03 12:08:31.
 Zarządzenie Nr 105.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-11-06 12:49:48.
 Zarządzenie Nr 106.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2020 – 2025

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-01 10:00:37.
 Zarządzenie Nr 108.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2021 - 2025

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-01 10:37:28.
 Zarządzenie Nr 109.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na rok 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-01 10:44:10.
 Zarządzenie Nr 110.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie objęcia przez Gminę Sieroszewice udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-01 15:07:59.
 Zarządzenie Nr 111.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 12:24:37.
 Zarządzenie Nr 112.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 12:10:14.
 Zarządzenie Nr 113.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach na 2021 r.

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-11 16:36:47 | Data modyfikacji: 2021-01-11 16:38:11.

Plan audytu wewnętrznego na 2021 r.

 Zarządzenie Nr 114.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Sieroszewice na 2021 rok

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-08 15:15:37.
 Zarządzenie Nr 115.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Sieroszewice w sferach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2021

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2020-12-21 15:29:07.
 Zarządzenie Nr 116.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-04 14:08:28.
 Zarządzenie Nr 117.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-22 14:34:02.
 Zarządzenie Nr 118.2020 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski | Data wprowadzenia: 2021-01-27 12:15:44.
Data wprowadzenia: 2021-01-27 12:15:44
Autor: Wójt Gminy Sieroszewice - Anatol Piaskowski
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska