K O M U N I K A T


Wójta Gminy Sieroszewice


z dnia  16 września 2019 roku


 


Na  podstawie art.  5a ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U.  z 2019 r.  poz. 688  ze zm.) oraz Uchwały nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie  otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”


 


Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 30 września 2019 roku o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Sieroszewice, ul. Ostrowska 65, pokój nr 7.


 


 


                                                                                                                        Zastępca Wójta


  


                                                                                                                        /Bartosz Kubica/


 


                                                                                                                                 


 

Projekt uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Prezentacja

Informacja o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbytych w dniu 30 września 2019 roku

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Zastępca Wójta Bartosz Kubica | Data wprowadzenia: 2019-09-17 15:51:54 | Data modyfikacji: 2020-09-14 14:28:55.
Data wprowadzenia: 2019-09-17 15:51:54
Data modyfikacji: 2020-09-14 14:28:55
Autor: Zastępca Wójta Bartosz Kubica
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska