Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

jako Regionalna Instytucja Finansująca

realizująca zadania związane z wdrażaniem

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

na terenie woj. wielkopolskiego

 

ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach

 

Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

 

Generator Wniosków oraz Wytyczne dla wnioskodawców zawierające szczegółowe wymagania dla konkursu można pobrać w wersji elektronicznej ze strony internetowej Regionalnej Instytucji Finansującej pod adresem: www.arrkonin.org.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: www.strategia@wielkopolska.mw.gov.pl

 

Wnioski o dofinansowanie należy składać na adres:

Agencja Rozwoju Regionalnego SA

Ul. Zakładowa 4

62-510 Konin

(w sekretariacie)

 

W następujących terminach:

I termin: do 15 lutego 2005 r.

II termin: do 16 maja 2005 r.

III termin: do 19 sierpnia 2005 r.

IV termin: do 25 października 2005 r.

zawsze do godz. 15.00

 

 

Wnioski o dofinansowanie wypełnione w Generatorze Wniosków wraz z załącznikami w jednym oryginale i dwóch kopiach należy złożyć w zamkniętej kopercie, która powinna być opatrzona następującym sformułowaniem: “Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Działania 3.4 ZPORR” oraz zawierać pełną nazwę Wnioskodawcy i jego adres. Do dokumentów należy dołączyć wersję elektroniczną wniosku oraz biznes planu  (w przypadku projektów inwestycyjnych) na dyskietce lub CD-Rom.  Obydwie wersje wniosku o dofinansowanie (papierowa i elektroniczna) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem.

 

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej RIF www.arrkonin.org.pl w ciągu 60 dni kalendarzowych od wyznaczonych terminów składania wniosków.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać w RIF pod numerem: 63/245-30-95 wew. 28, 34
w godz. 8.00-15.00 lub pod adresem zporr@arrkonin.org.pl

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-01-12 07:55:17 | Data modyfikacji: 2010-01-25 10:52:50.

OGŁOSZENIE


W dniu 25.02.2005r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Gminy odbędzie się zebranie w sprawie finansowania sportu w naszej gminie.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-02-23 10:28:28 | Data modyfikacji: 2010-01-25 10:54:28.OGŁOSZENIE


W dniu 03 marca 2005r. o godz. 10:00 odbędzie sie XXI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


Porządek obrad


XXI Sesji Rady Gminy Sieroszewice


w dniu 3 marca   2005 roku


  


 


1.     Otwarcie obrad.


2.     Stwierdzenie quorum.


3.     Przedstawienie porządku obrad.


4.     Przyjęcie protokołów z XIX i XX  sesji.


5.     Interpelacje i zapytania radnych.


6.     Odpowiedź na interpelacje i  zapytania radnych z poprzedniej sesji.


7.     Informacja Przewodniczącego Rady z działalności podejmowanej w okresie  międzysesyjnym.


8.     Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.


9.     Podjęcie uchwał w sprawach:


a) zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2005 rok,


b) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie


    ścieków na terenie Gminy Sieroszewice  i  miejscowości     Sadowie(gm.Ostrów


    Wlkp.)  oraz dopłacie do 1 m3 wody i 1 m 3  ścieków,              


c)  ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,


d)  przyjęcia regulaminu na rok 2005 określającego wysokość oraz szczegółowe


     warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach


     prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego


     i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także


     wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków


     mieszkaniowych,


e)  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sieroszewice


     na lata 2000-2010,


f)   uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sieroszewice,


g)   przyjęcia „Opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem”


      miejscowości Latowice,


h)  przyjęcia „Planu Rozwoju miejscowości Rososzyca”,


i)   przyjęcia „Planu Rozwoju miejscowości Parczew”,


j)   przyjęcia „Planu Rozwoju miejscowości Ołobok”,


k)   przyjęcia” Planu Rozwoju miejscowości Masanów”,


l)    przyjęcia „Planu Rozwoju miejscowości Strzyżew”,


ł)    przyjęcia „Planu Rozwoju miejscowości Sieroszewice”,


m)  przyjęcia „ Planu Rozwoju miejscowości Westrza”


n)   przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice  z  organizacjami 


      pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego


      na 2005 rok,


o)   zamiaru podziału Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej


      w Sieroszewicach,


p)   zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji


      Rady Gminy Sieroszewice.


 


10.  Przedłożenie Radzie Gminy  rocznych planów pracy stałych Komisji  Rady. 


11.  Wolne głosy i wnioski.


12.   Zamknięcie obrad. 


 


 


 


 


 


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-02-28 09:01:39 | Data modyfikacji: 2010-01-25 10:55:14.
OGŁOSZENIE


 


W dniu 18.03.2005r. od godz.: 09:00 w Gimnazjum w Sieroszewicach


odbędzie się projekt „Dzień wiosny w Europie”


pt. „Unia Europejska naszą przyszłością: TOLERANCJA”


 


Celem głównym projektu jest przybliżenie tematyki Konstytucji Unii Europejskiej, zorganizowanie europejskiego dnia debaty.


 


Program:


9.00 - rozpoczęcie,


9.15 - praca w grupach,


11.00 - 11.30 - przerwa,


11.30 - 12.00 - konkurs pt.: Konstytucja Unii Europejskiej",


12.00 - 12.30 - dyskusja pomiędzy uczniami a lokalnymi osobistościami,


12.30 - 13.00 - prezentacja collage wypracowanych w grupach oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-03-11 14:06:46 | Data modyfikacji: 2010-02-02 15:03:01.

                                                                                                 

 

 

                                                                                    OGŁOSZENIE

                                                                                                                                                                                    

 

 

Akcja społeczna "Przejrzysta Polska"

Z dniem 1 stycznia 2005 r. Urząd Gminy Sieroszewice przystąpił do akcji społecznej "Przejrzysta Polska" prowadzonej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego.

Akcja trwa od stycznia 2005 r. - do grudnia 2005 r. i ma na celu, poprzez promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, poprawić jakość życia publicznego i pobudzić aktywność obywatelską.

Uczestnictwo w akcji wiąże się z wypełnianiem zadań obowiązkowych i dodatkowych podporządkowanym 6 zasadom:

  • zasadzie przejrzystości,
  • zasadzie braku tolerancji dla korupcji,
  • zasadzie partycypacji społecznej,
  • zasadzie przewidywalności,
  • zasadzie fachowości,
  • zasadzie rozliczalności.

Pozytywne zakończenie programu, czyli zrealizowanie co najmniej 6 zadań obligatoryjnych (co najmniej 3 - do 1 września 2005 r. i co najmniej 5 - do 30 listopada 2005 r.) jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu "Przejrzysty Samorząd"

Koordynatorem działań z zakresu "Przejrzystej Polski"  jest Sekretarz Mirosława Busza

tel. (062) 739-60-89 wew. 41, e-mail: sekretarz@sieroszewice.pl

Wszelkie informacje i materiały dotyczące akcji dostępne są pod adresem: http://www.gazeta.pl/przejrzystapolska

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-04-04 13:27:04 | Data modyfikacji: 2010-02-02 15:12:39.

Oddajmy hołd Największemu Polakowi


w dziejach ludzkości Janowi Pawłowi II


(1920 - 2005)


Karol Wojtyła (1920-2005) 


Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i naszych sercach.

 czytaj więcej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-04-11 10:20:42 | Data modyfikacji: 2010-02-02 15:14:16.


14 kwietnia 2005r. o godz.: 9:00 w Szkole Podstawowej


w Masanowie odbędzie sie konkurs czytelniczy


pt.: "Czy znasz wiersze Juliana Tuwima?"


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-04-11 11:06:07 | Data modyfikacji: 2010-02-02 15:15:54.


14 kwietnia 2005r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Sieroszewice


(sala narad) o godz.: 13:00


odbędzie się spotkanie w ramach Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska"


z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-04-11 11:11:27 | Data modyfikacji: 2010-02-02 15:18:52.OGŁOSZENIE


o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji,


które odbędzie sie w dniu 13 kwietnia 2005r. o godz.: 10:00


w budynku Urzedu Gminy Sieroszewice (sala narad).

 Proponowany porzadek obrad.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 12:20:19 | Data modyfikacji: 2010-02-02 15:19:34.


OGŁOSZENIE


W dniu 21 kwietnia 2005r. odbędzie się posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Sieroszewice.
 

 Porządek obrad XXII Sesji.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 12:28:16 | Data modyfikacji: 2010-02-02 15:20:04.OGŁOSZENIE


o posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury,


które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2005 roku o godz.lO:00


w Urzędzie Gminy Sieroszewice (sala narad).

 Proponowany porządek posiedzenia.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 12:37:21 | Data modyfikacji: 2010-02-02 15:20:37.OGŁOSZENIE


o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,


które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2005 roku o godz. 10:00


w Urzędzie Gminy Sieroszewice (sala narad).


 


 

 Proponowany porządek posiedzenia.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-04-12 12:43:36 | Data modyfikacji: 2010-02-02 15:21:40.        W dniu 14 kwietnia 2005 roku w ramach akcji "Przejrzysta Polska" odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Sieroszewice z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy.


 

 Czytaj więcej

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-04-15 13:35:45 | Data modyfikacji: 2010-02-02 15:22:12.

 


Zespół Szkół w Wielowsi


informuje:


W dniu 30 maja 2005r. o godzinie 15:00 w Zespole Szkół


w Wielowsi odbędzie się Europejska Debata Publiczna


nt.: Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej - korzysci czy zagrożenia?


 

 Plan debaty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-05-10 09:19:16 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:41:09.
 Sprawozdanie ze spotkania do 15 kwietnia 2005

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-05-13 10:48:02 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:41:56.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-06-08 14:11:50 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:44:45.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-06-08 14:12:10 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:49:18.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-06-08 14:12:48 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:50:54.


W dniu 30 maja 2005 roku o godz. 15.00 w Zespole Szkół w Wielowsi odbyła się Publiczna Debata Europejska zorganizowania przez panią Sylwie Zimoch – nauczycielkę Zespołu Szkół. Tematem debaty był „Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej – korzyści czy zagrożenia”. Gospodarz debaty dyrektor Zespołu Szkół pani Lidia Zimoch powitała wszystkich zaproszonych gości. W debacie udział wzięli: senator RP G. Ferenc, A. Spychalski posłowie RP G. Woźny, A. Grzyb, T. Wojtkowiak, J. Skutecki, , przedstawiciel Centrum Stosunków Międzynarodowych B. Nowak., przedstawiciel z biura eurodeputowanego M. Siwca, przedstawiciele powiatu ostrowskiego, a także przedstawiciele władz gminy Sieroszewice wójt gminy Cz. Berkowski, sekretarz gminy M. Busza przewodniczący rady gminy A. Wojtczak. W debacie brali również udział radni gminy Sieroszewice, sołtysi i rady sołeckie, rady rodziców, dzieci i młodzież oraz mieszkańcy gminy Sieroszewice. W debacie uczestniczyła również Sylwia Krysiak – uczennica III klasy Gimnazjum Zespołu Szkół w Wielowsi, która uzyskała mandat poselski na Sejm Dzieci i Młodzieży. Celem debaty było próba odpowiedzi na kilka kluczowych pytań, tj:


- dlaczego i w jakim celu stworzono Traktat Konstytucyjny,


- jaka będzie Unia według proponowanych zmian,


- czy zmiany te będą dla Polski zagrożeniem, czy korzyścią,


- czy traktat przyniesie zmiany zasady pomocy finansowej dla wsi,


- czy Polska powinna przyjąć Traktat.?


Podczas debaty przeprowadzono próbne referendum wśród uczestników debaty: za Traktatem opowiedziały się 43 osoby, a przeciwko były 34 osoby.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-06-08 14:16:23 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:51:54.

Dyrekcja,


Rada Pedagogiczna


oraz uczniowie Zespołu Szkół w Sieroszewicach


ZAPRASZAJĄ


NA X FESTYN SZKOLNY


który odbędzie się 12 czerwca 2005r. o godz. 16:00


na terenie przy ZS w Sieroszewicach.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-06-09 09:02:31 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:53:20.

PRZEWODNICZACY RADY GMINY ORAZ WÓJT GMINY SIEROSZEWICE


MAJĄ ZASZCZYT ZAPROSIĆ


NA UROCZYSTOSCI VX-LECIA SAMORZĄDU GMINNEGO,


KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18 CZERWCA 2005r.


PRZY SALI GOK W SIEROSZEWICACH.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-06-09 14:54:16 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:53:58.

OGŁOSZENIE


o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji,


które odbędzie sie w dniu 15 czerwca 2005r. o godz.: 10:00


w budynku Urzedu Gminy Sieroszewice.


OGŁOSZENIE

 

o posiedzeniu Komisji Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury,

które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2005r. o godz.lO:00

w Urzędzie Gminy Sieroszewice.


OGŁOSZENIE


o posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia,


które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2005r. o godz. 10:00


w Urzędzie Gminy Sieroszewice.


OGŁOSZENIE


 

W dniu 21 czerwca 2005r. odbędzie się posiedzenie XXIII Sesji Rady Gminy Sieroszewice.


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-06-10 08:56:33 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:54:44.

W dniu 24 czerwca 2005 roku Pani Józefa Sowińska mieszkanka wsi Wielowieś  obchodziła setną rocznicę urodzin.


W tym uroczystym dniu Pani Józefa Sowińska przyjęła gratulacje z rąk Wójta Gminy Sieroszewice p. Czesława Berkowskiego, przewodniczącego Rady Gminy p.Arkadiusza Wojtczaka oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Teresę Skupin. Jubilatce życzenia złożyła  również delegacja Związku Kombatantów  oraz Byłych Więźniów Politycznych oraz Pani doktor Aldona Baszyńska-Nowrocka, opiekująca się panią Józefą. Pani Józefa Sowińska  obchodzi  swoje 100 urodziny w obecności najbliższych,  córki i zięcia, oraz 2 wnuków, 4 prawnuków i 3 praprawnuków.  Pani Józefa Sowińska całe swoje życie związała z Wielowsią, tu się urodziła i zajmowała gospodarstwem rolnym.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-06-30 13:58:28 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:57:57.

NOTATKA


ze spotkania z organizacjami pozarządowymi w ramach akcji Przejrzysta Polska – Gmina Sieroszewice


 


 


          W dniu 29 czerwca 2005 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie  Gminy Sieroszewice


z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy.


W spotkaniu uczestniczyli:  Pan Czesław Berkowski  - Wójt  Gminy, Pani Mirosława Busza-Sekretarz Gminy, Pan Stanisław Terech- Prezes Stowarzyszenia Pomoc Potrzebującym „ Ludzie- Ludziom” w Wielowsi, Pan Krzysztof Portasiak – Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sieroszewicach, Pan Jan Szmaj – sołtys wsi Kania, pracownicy Urzędu Gminy, którzy są członkami zespołu powołanego do realizacji akcji „ Przejrzysta Polska”.


        Otwarcia spotkania dokonał Pan Wójt, powitał przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych na drugie spotkanie. Podczas spotkania Pani Sekretarz Gminy poinformowała o wynikach ankiety dotyczącej wyboru dodatkowych  zadań fakultatywnych.


         Członkowie zespołu poinformowali o wdrożeniu zadań przyjętych do realizacji. Do tej pory zostały zrealizowane 3 zadania. W ramach pierwszej zasady  przejrzystości:


 – zadanie 1.1 „Opracowanie opisu usług świadczonych w samorządzie (karty usług)”,


-  zadanie 1.3 „Opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie”.


W ramach drugiej zasady  braku tolerancji dla korupcji:


 – zadanie  2.1 – „ Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego”.


Przedstawiciele organizacji pozarządowych otrzymali  projekty następujących dokumentów:Karta współpracy organów Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, materiał przybliżający mieszkańcom  strategie Rozwoju Gminy Sieroszewice, procedurę   przeprowadzenia konkursów na stanowiska  w Urzędzie Gminy Sieroszewice, książeczkę informator budżetowy dla mieszkańców pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy „ oraz do wypełnienia  trzy ankiety dotyczące oceny zadań  zrealizowanych. Po otrzymaniu ankiet, wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 


         Przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą zgłaszać do projektu „Karty współpracy …” swoje uwagi i poprawki w terminie do dnia 29 lipca 2005 roku.


 


 
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-06-30 14:01:38 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:58:34.

W Gminie Sieroszewice 18 czerwca 2005 roku z okazji 15-lecia samorządu gminnego odbyła się uroczysta Sesja Rady Gminy. Wśród zaproszonych gości byli. Pan Andrzej Grzyb – poseł RP, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Kazimierz Kościelny, starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak oraz samorządowcy z powiatu ostrowskiego i sąsiednich gmin. Otwarcia Sesji dokonał przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Wojtczak. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych samorządowców. Wójt Gminy Sieroszewice p. Czesław Berkowski w swoim referacie podsumował ostatnie 15 lat i podkreślił osiągnięcia gminy.


Po wystąpieniu p.Wójta wręczono odznaczenia państwowe: Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali p. Czesław Berkowski, Teresa Lemiesz i Jerzy Kasprzak, Brązowymi Krzyżami  Zasługi  odznaczono p.Bernadetę Białą, Teresę Grzeszczyk  i Arkadiusza Wojtczaka. Zostały również wręczone pamiątkowe medale z okazji 15 lecia samorządu gminnego. Medale  otrzymali: radni, sołtysi, urzędnicy, kierownicy jednostek organizacyjnych i oraz wszyscy ci, którzy aktywnie włączyli  się w budowę samorządu gminnego.


Na przygotowanej z okazji jubileuszu  wystawie okolicznościowej,  pokazano dorobek inwestycyjny Gminy: inwestycje oddane na przestrzeni ostatnich 15 lat oraz  nowe rozpoczęte, wystawa przypomniała również  ważniejsze cykliczne imprezy odbywające się   w Gminie Sieroszewice.


Dla zaproszonych gości i wszystkich mieszkańców gminny, przygotowano piknik.


 W części artystycznej występował Zespół Ludowy Ołobok, orkiestra dęta Ołobok oraz dzieci ze szkół z piosenką wakacyjną.


Jubileusz zakończył się wspólną zabawą, do której przygrywał zespół muzyczny „CROSS”.


 


 
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-06-30 14:18:20 | Data modyfikacji: 2010-02-15 09:59:20.

21 sierpnia 2005 roku odbyły się Dożynki Gminne w naszej gminie. W tym roku gospodarzem była wieś Latowice.

Uroczystosci dożynkowe rozpoczęła Msza św. Dziękczynna w Kosciele Parafialnym pod wezwanie Matki Boskiej Częstochowskiej w Latowicach, kolejną atrakcją był przejazd korowodu dożynkowgo. Nie zabrakło również występów artystycznych.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-09-08 12:54:19 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:00:01.
Od 23 sierpnia br. interesanci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mogą załatwić swoje sprawy w nowoczesnych i przestronnych pomieszczeniach nowootwartej placówki, która mieści w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 96 (Budynek dawnej Szkoły Podstawowej w Sieroszewicach).


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-09-08 13:20:28 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:00:46.

Informujemy, że w celu usprawnienia funkcjonowania urzędu a także ułatwienia mieszkańcom załatwienia skomplikowanych spraw wprowadziliśmy KARTY USŁUG,
w których zawarte są niezbędne informacje do załatwienia danej sprawy.


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-09-14 14:01:45 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:04:06.
18 września 2005r. na terenie naszej gminy (Gminny Stadion im. Bronisława Malinowskiego) odbyły się Powiatowe Zawody Pożarniczo - Sportowe.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-09-21 09:02:03 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:04:47.

20 września 2005r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-09-21 09:13:17 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:05:28.

INFORMACJA


W dniu 12 października 2005r. (środa) o godz.: 10:00 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.
 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-10-10 13:54:56 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:08:20.


INFORMACJA


W dniu 13 października 2005r. o godz.: 13:00 w sali GOK w Sieroszewicach odbędzie się uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-10-13 08:02:15 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:08:49.


INFORMACJA


 


Uroczysta Sesja Rady Gminy Sieroszewice


odbędzie się w dniu 11 listopada 2005r.


w sali wiejskiej w Wielowsi.


 

Program Uroczystej Sesji:


 


     Godz. 11:00  - Msza Św. w kościele  p. w. Świętego Wawrzyńca


                             w Wielowsi.


 


     Godz. 12:15  - Otwarcie Uroczystej Sesji


                               - Referat okolicznościowy


                               - Część artystyczna:


                                     - występ uczniów z Zespołu Szkół w Wielowsi


                                     - występ orkiestry dętej Ołobok

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-11-03 11:16:11 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:10:09.OGŁOSZENIE


                                                                                                            


                                                                                        


                                                                                                                                   


            Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia, odbędzie się w dniu 29 listopada 2005 roku o godz.10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /świetlica/.


 


Proponowany porządek posiedzenia:


1.       Otwarcie posiedzenia.


2.       Przyjęcie porządku posiedzenia.


3.       Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 11.10.2005 r.


4.       Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:


a)      zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2005 rok,


b)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł. na pokrycie deficytu budżetowego,


c)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok,


d)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok,


e)      określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok,


5.       Wolne głosy i wnioski.


6.       Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 


 


 


                                                                                              Przewodniczący Komisji


                                                                              Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia


 


                                                                                                    Jerzy Kasprzak       

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-11-24 12:37:17 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:11:44.

Z A W I A D O M I E N I E

 

Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2005 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice z następującym porządkiem obrad:

 

1.       Otwarcie posiedzenia.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołów: z XXVI sesji oraz z uroczystej sesji.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z ostatniej sesji.

7.       Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

8.       Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

9.       Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w okresie międzysesyjnym.

10.   Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zmian w budżecie Gminy Sieroszewice na 2005 rok,

b)       zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł. na pokrycie deficytu budżetowego,

c)       określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  na 2006 rok,

d)       określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok,

e)       określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na  2006 rok,

f)         upoważnienia dyrektora GZEASiP w Sieroszewicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,

g)       regulaminu na rok 2006 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sieroszewice dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia , a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

11. Ocena funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie Gminy Sieroszewice.

11.   Wolne głosy i wnioski.

12.   Zamknięcie obrad.

 

                                                                                            

                                                                                                 Przewodniczący

                                                                                                         Rady Gminy Sieroszewice

 

                                                                                                                        /-/

                                                                                                       Arkadiusz Wojtczak

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2005-11-24 12:39:37 | Data modyfikacji: 2010-02-15 10:12:21.
Data wprowadzenia: 2005-11-24 12:39:37
Data modyfikacji: 2010-02-15 10:12:21
Opublikowane przez: Roman Sodolski