Stypendia socjalne

STYPENDIA SOCJALNE

 DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SIEROSZEWICE

 

Na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) istnieje możliwość ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach ramowego planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że forma określona w pkt 1 i 2 nie jest możliwa.

 

Stypendium może być przyznane uczniom szkół publicznych i niepublicznych (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, kolegia nauczycielskie i językowe) do czasu ukończenia 18 bądź 24 roku życia. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
nie może być większa niż 351,- zł netto. W przypadku złożenia wniosków spełniających wymienione kryterium dochodowe w ilości przekraczającej wysokość środków przeznaczonych na ten cel, stypendia szkolne zostaną przyznane uczniom o najniższych dochodach na osobę w rodzinie. Dodatkowym kryterium uzasadniającym przyznanie stypendium będzie trudna sytuacja rodzinna, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania lub rodzina jest niepełna.

 

Wnioski o stypendium można składać w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65 , pokój nr 22
w terminie  
od 16 sierpnia 2011 r. do 15 września 2011 r.

 

Po upływie powyższego terminu wnioski nie będą przyjmowane!

 

Formularze wniosków można odebrać w obwodowej szkole podstawowej lub gimnazjum oraz w Gminnym Zakładzie Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli
w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, pokój nr 22.

 

Do wniosku należy załączyć zaświadczenia i inne dokumenty o dochodzie netto

(tj. pomniejszonego o : miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach oraz o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób) wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku :

·         dochód z tytułu zatrudnienia (wg ustalonego wzoru)

·         dochód z działalności gospodarczej,

·         dochód z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektarów przeliczeniowych (207 zł za 1 ha),

 

·         alimenty,

·         renta, emerytura,

·         pobierane świadczenia rodzinne (ksero decyzji przyznającej świadczenia)

·         stypendia socjalne, naukowe,

·         inne.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej należy uzyskać zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wraz  z określeniem formy opodatkowania natomiast w przypadku statusu bezrobotnego należy przedstawić zaświadczenie z Urzędu Pracy.   

 

 

WZÓR WNIOSKU:

 Wniosek o stypendium

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2011-07-19 15:00:18 | Data modyfikacji: 2012-01-05 15:20:58.

                                        INFORMACJA


W dniu 28 czerwca 2011 roku o godz.: 10:00 w sali „Dom Strażaka” w Masanowie odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołu  z  V  sesji .


5.         Interpelacje i zapytania radnych .


6.         Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji


7.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


9.         Wyróżnienie  uzdolnionych uczniów z ostatnich klas ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sieroszewice


10.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2010 rok


11.      Zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu


12.      Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu


13.      Rozpatrzenie sprawozdania finansowego


14.      Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym


15.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2010 rok


16.      Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium


17.      Zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej


18.      Zapoznanie z informacją o stanie mienia


19.      Dyskusja


20.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2010 rok


21.      Podjęcie uchwał w sprawach:


a)        zmian w budżecie na rok 2011,


b)        zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


c)        zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


d)        zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2011 r.,


e)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 5311Pw m. Sieroszewice- budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 300m”,


f)         zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,


g)        ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sieroszewice,


h)        przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt. Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


i)         rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.


22.      Sprawozdanie z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2010 rok


23.      Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2010 rok


24.      Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady za 2010 rok 


25.      Wolne głosy i wnioski .


26.      Zamkniecie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-06-16 11:08:09 | Data modyfikacji: 2012-01-05 15:20:31.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 24 czerwca 2011 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


Porządek posiedzenia:


1.  Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.  Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.  Przyjęcie protokołu z    ostatniego posiedzenia  Komisji.


4.  Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2010 rok.


5. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2010 rok.


6 .Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zmian w budżecie na rok 2011,


b)   zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


c)    zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


d)   zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2011 r.,


e)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 5311Pw m. Sieroszewice- budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 300m”,


f)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,


g)    ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sieroszewice,


h)   przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt. Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu


i)    Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


7.Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu  Finansów i Zaopatrzenia za 2010 rok.


5.  Wolne głosy i wnioski.


6.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:55:42 | Data modyfikacji: 2012-01-05 15:20:02.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 20 czerwca 2011 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia Komisji.


4.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2010 rok.


5.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2010 rok.


6. Zaopiniowanie   projektów uchwał w sprawach:


a)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 5311Pw m. Sieroszewice- budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości około 300m”,


b)   zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2011 r.,


c)    zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


d)   zaciągania pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.


7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury.


8.Wolne głosy i wnioski.


9.Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:53:58 | Data modyfikacji: 2012-01-05 15:19:37.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 17 czerwca 2011 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia Komisji


3.    Przyjęcie protokołów  z ostatnich posiedzeń Komisji.


4.    Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2010 rok.


5.    Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2010 rok.


6.    Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach za 2010 rok.


7.    Zaopiniowanie   projektów uchwał w sprawach:


a)    zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,


b)   zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego na finansowanie wydatków majątkowych w 2010 r.,


c)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011,


d)   przyjęcia do realizacji projektu systemowego pt. Indywidualizacja w edukacji wczesnoszkolnej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


e)    ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Sieroszewice,


f)    rozpatrzenie skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.


8.    Wolne głosy i wnioski.


9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2011-06-16 10:48:03 | Data modyfikacji: 2012-01-05 15:19:20.

INFORMACJA


W dniu 9 maja 2011 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się V Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.   Otwarcie obrad.


2.   Stwierdzenie quorum.


3.   Przedstawienie porządku obrad.


4.   Przyjęcie protokołu z IV sesji .


5.   Interpelacje i zapytania radnych.


6.   Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie     międzysesyjnym.


7.   Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli realizacji uchwał  podjętych  przez Radę Gminy  za 2010 rok.


9.   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej  z działalności za 2010 rok.


10.             Podjęcie uchwał w sprawach:


a)     zmian w budżecie na rok 2011,


b)     ustalenia opłat za świadczenia  udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę  Sieroszewice,


c)     ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Sieroszewice,


d)     zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Sieroszewice,


e)     zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie ( gmina Ostrów Wlkp.) oraz o dopłacie do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków,


f)      pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego.”,


g)     zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie Gminy Sieroszewice poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych  oraz opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów tych podatków i opłat oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,


h)     nadania Statutu Sołectwa Biernacice,


i)       nadania Statutu Sołectwa Bibianki,


j)       nadania Statutu Sołectwa Bilczew,


k)     nadania Statutu Sołectwa Kania,


l)       nadania Statutu Sołectwa Latowice,


m)   nadania Statutu Sołectwa Masanów,


n)     nadania Statutu Sołectwa Namysłaki,


o)     nadania Statutu Sołectwa Ołobok,


p)     nadania Statutu Sołectwa Parczew,


q)     nadania Statutu Sołectwa Psary,


r)      nadania Statutu Sołectwa Raduchów,


s)      nadania Statutu Sołectwa Rososzyca,


t)       nadania Statutu Sołectwa Sieroszewice,


u)     nadania Statutu Sołectwa Sławin,


v)     nadania Statutu Sołectwa Strzyżew,


w)   nadania Statutu Sołectwa Westrza,


x)     nadania Statutu Sołectwa Wielowieś,


y)     nadania Statutu Sołectwa  Zamość


11.   Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za 2010 rok.


12.   Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za 2010 rok.


13.   Wolne głosy i wnioski .


14.   Zamkniecie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2011-05-04 13:02:51 | Data modyfikacji: 2012-01-05 15:18:50.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 06 maja 2011 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.  Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.  Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.  Przyjęcie protokołu ze wspólnego  posiedzenia  Komisji.


4. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za 2010 rok.


5.Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za 2010 rok,


6 .Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a) ustalenia opłat za świadczenia  udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę  Sieroszewice,


b) ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Sieroszewice,


c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Sieroszewice,


d) nadania Statutu Sołectw


e) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie              ( gmina Ostrów Wlkp.) oraz o dopłacie do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków,


f)  pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego.”,


g) zmian w budżecie na rok 2011.


5.  Wolne głosy i wnioski.


6.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2011-05-04 12:51:23 | Data modyfikacji: 2012-01-05 15:18:32.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 5 maja 2011 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia Komisji


3.    Przyjęcie protokołu  z ostatniego posiedzenia  Komisji.


4.    Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach za 2010 rok.


5.    Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach za 2010 rok,


6.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    ustalenia opłat za świadczenia  udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę  Sieroszewice,


b)    ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Sieroszewice,


c)    zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Sieroszewice,


d)    nadania Statutu Sołectw


 


7.    Wolne głosy i wnioski.


8.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2011-05-04 12:41:14 | Data modyfikacji: 2012-01-05 15:17:24.
Data wprowadzenia: 2011-05-04 12:41:14
Data modyfikacji: 2012-01-05 15:17:24
Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak
Opublikowane przez: Roman Sodolski