I N F O R M A C J A

o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych

odbytym w dniu 25 listopada 2013 roku

                        

               Na podstawie art.5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity - Dz.U. Z 2010 r. Nr 234 poz.1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządził konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.”

 Spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 25 listopada 2012 roku w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7 o godz. 13: 30 i trwało do godz. 1500.

W spotkaniu uczestniczył pan Czesław Berkowski - wójt Gminy Sieroszewice, pan Paweł Siwak-przewodniczący Rady Gminy, pani Joanna Glapiak –pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 16 przedstawicieli organizacji pozarządowych, a zostało zaproszonych 21 przedstawicieli. Otwarcia spotkania dokonał pan wójt, informując uczestniczących w spotkaniu, że na terenie naszej gminy przybywa, co raz więcej organizacji pozarządowych, które realizują zadania w sferze zadań publicznych oraz prowadzą współpracę z organami administracji publicznej.

Przedstawiciele organizacji otrzymali wcześniej na piśmie wraz z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne projekt uchwały wraz z programem współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Spotkanie konsultacyjne prowadziła pani Joanna Glapiak, która omówiła „ Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat „ Programu”, podczas której przedstawiciele organizacji zgłosili następujące wnioski do przedstawionego projektu „ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi…”:

  1. w rozdz. VI „ Zlecanie realizacji zadań publicznych”:

  • W pkt 5 ppkt 3 dopisać „… i osób w wieku emerytalnym”    

  • Zwiększyć środki w ppkt 3 z kwoty 5.000,00 zł. do kwoty 10.000,00 zł.

  1.  w rozdz. VI „ zlecanie realizacji zadań publicznych dopisać ppkt 4 pn.  „ w zakresie turystyki i krajoznawstwa- 5.000,00 zł.”

 Na spotkaniu poinformowano przedstawicieli organizacji, aby do 30 września każdego roku składali wnioski do projektu budżetu gminy na następny rok kalendarzowy.

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                                           Czesław Berkowski 

                                                                                                                                                                              


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-12-13 08:48:13 | Data modyfikacji: 2013-12-13 08:52:20.


K O M U N I K A TWójta Gminy Sieroszewicez dnia 18 listopada 2013 roku              
Na  podstawie art. 5 „a”ust.1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity - Dz .U. z 2010 r.  Nr 234 ,poz.1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego  sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie  otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.” Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 25 listopada 2013 roku,   w Urzędzie Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7   o godz. 13:30.  


                                                                                                           
Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                                  Czesław Berkowski

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-11-19 15:04:18 | Data modyfikacji: 2013-11-19 15:15:13.
Data wprowadzenia: 2013-11-19 15:04:18
Data modyfikacji: 2013-11-19 15:15:13
Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak
Opublikowane przez: Roman Sodolski