Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych

I.      PODSTAWA PRAWNA:


1.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)


2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


3.  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)


4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


5.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


6.  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)


7.  Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504)


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną/gastronomiczną napojów alkoholowych.


2. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć następujące dokumenty:


 - kserokopię aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru  przedsiębiorców,


 - kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,


 - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,


 - kserokopię decyzji właściwego państwowego inspektora sanitarnego (SANEPID), o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w art.65 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. nr 171, poz. 1225).


W przypadku, gdy wymagana jest kserokopia dokumentu, należy udostępnić Urzędowi do wglądu także oryginał dokumentu. 


III. OPŁATY:


Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.


 Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17,00 zł (wydawane na wniosek przedsiębiorcy)


Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z decyzją ustalającą wartość opłaty).


Opłata podstawowa roczna za:


- zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów do 4,5% alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł,


- zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 4,5% do 18% alkoholu oprócz piwa wynosi 525 zł,


 - zezwolenie na sprzedaż i podawanie alkoholu powyżej 18% alkoholu wynosi 2100 zł.


W roku uzyskania zezwolenia, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.


IV. TERMIN ODPOWIEDZI:


Do 30 dni;  


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Kadr i Ewidencji Działalności


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji


VII. UWAGI:


Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z zezwolenia, osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub przez pełnomocnika.


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia na Stanowisko ds. Kadr i Ewidencji Działalności


 WZÓR WNIOSKU - doc.


 WZÓR WNIOSKU  - pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Kadr i Ewidencji Działalności - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2013-01-18 11:08:31 | Data modyfikacji: 2013-01-18 12:20:40.

Zobacz:
 Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie likwidacji działalności gospodarczej .  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej .  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych .  Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) .  Zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego .  Udostępnienie informacji o danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych . 
Data wprowadzenia: 2013-01-18 11:08:31
Data modyfikacji: 2013-01-18 12:20:40
Autor: Stanowisko ds. Kadr i Ewidencji Działalności - Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Roman Sodolski