Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia)

I. PODSTAWA PRAWNA:


1.     Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. Nr 70, poz. 1356 z późn. zm.)


2.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)


3.     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


4.     Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.)


5.     Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)


6.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1.     Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.


2.     Kserokopia posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią zaświadczenia o opłacie za zezwolenie, kopia decyzji o nadaniu NIP,


3.     Kserokopia dokumentu udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli zostało ustanowione,


4.     W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu należy także dołączyć:


- zgoda władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,


- szczegółowy program imprezy podpisany przez organizatora imprez,


- szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy.


III. OPŁATY:


Opłata za zezwolenie (w wysokości zgodnej z aktem naliczenia opłaty)


Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:


43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,


43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),


175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.


Opłaty pobierane są na podstawie art.18¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


IV. TERMIN ODPOWIEDZI:


Do 14 dni; 


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Kadr i Ewidencji Działalności


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji


VII. UWAGI:


Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z zezwolenia, osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub przez pełnomocnika.


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia na Stanowisko ds. Kadr i Ewidencji Działalności

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Kadr i Ewidencji Działalności - Tomasz Woźniak | Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:28:31 | Data modyfikacji: 2013-01-18 12:29:26.

Zobacz:
 Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie likwidacji działalności gospodarczej .  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej .  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych .  Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) .  Zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego .  Udostępnienie informacji o danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych . 
Data wprowadzenia: 2013-01-18 12:28:31
Data modyfikacji: 2013-01-18 12:29:26
Autor: Stanowisko ds. Kadr i Ewidencji Działalności - Tomasz Woźniak
Opublikowane przez: Roman Sodolski