Wydawanie dowodów osobistych

I. PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 113, poz. 993 ze zm.).


2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384).


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy Sieroszewice pok. nr 4 lub poniżej).


2. Dowód osobisty (nie dotyczy osób ubiegających się o dowód osobisty po raz pierwszy lub osób, które zagubiły dotychczas posiadany),


3. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (dotyczy osób, które utraciły posiadany dowód osobisty. Zaświadczenie podlega zwrotowi przy odbiorze nowego dowodu osobistego),


4. Dwie jednakowe, wyraźne fotografie, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę w pozycji lewego półprofilu z widocznym całym lewym uchem, bez nakrycia głowy (nakrycie w przypadku posiadanego zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej), bez ciemnych okularów (ciemne okulary tylko w przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu choroby oczu),


5. Odpis aktu urodzenia dla osób ubiegających się o dowód osobisty po raz pierwszy urodzonych poza Gminą Sieroszewice,


6. Odpis aktu małżeństwa dla osób ubiegających się o dowód osobisty po zawarciu związku małżeńskiego poza Gminą Sieroszewice,


7. Dokument ze zdjęciem (legitymacja szkolna lub paszport – dotyczy osób pełnoletnich ubiegających się o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy). W przypadku braku ww. dokumentów osoby pełnoletnie składają wniosek o wydanie dowodu osobistego w obecności rodzica (opiekuna).


8.  Na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa lub inny dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.


III. OPŁATY:


Nie pobiera się


IV.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


V. TRYB ODWOŁAWCZY:


Brak


VI. UWAGI:


Składanie wniosku:


- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście.


- Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dzieci do 13-go roku życia składają oboje rodzice (opiekunowie) wraz z dzieckiem (od 5 roku życia).


- Wniosek o wydanie dowodu osobistego osoby niepełnoletnie (powyżej 13-go roku życia) składają w obecności jednego z rodziców (opiekuna).


Odbiór dowodu osobistego:


- Osoby pełnoletnie odbierają dowód osobisty osobiście okazując posiadany dowód osobisty i oddając część B formularza otrzymaną przy złożeniu wniosku.


- Osoby niepełnoletnie – powyżej 13-go roku życia odbierają dowód osobisty osobiście okazując legitymację szkolną lub paszport oraz oddając część B formularza otrzymaną przy złożeniu wniosku.


- W przypadku dowodu osobistego dla dzieci do 13-go roku życia dowód osobisty odbiera jeden z rodziców (opiekun) okazując posiadany dowód osobisty oraz oddając część B formularza otrzymaną przy złożeniu wniosku.


 

 WZÓR WNIOSKU - pdf.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:42:09 | Data modyfikacji: 2016-12-01 10:47:59.

Zobacz:
 Wydawanie dowodów osobistych .  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:42:09
Data modyfikacji: 2016-12-01 10:47:59
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz
Opublikowane przez: Roman Sodolski