Wydawanie dowodów osobistych

I. PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 ze zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1626 ze zm.).

II . WYMAGANE DOKUMENTY:

WNIOSKI SKŁADANE W FORMIE PAPIEROWEJ

1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego (do pobrania w Urzędzie Gminy lub poniżej). 

2. Dowód osobisty (nie dotyczy osób ubiegających się o dowód osobisty po raz pierwszy lub osób, które zagubiły dotychczas posiadany),

3. Jedna kolorowa fotografia, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby (wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku), o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jasnym jednolitym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
        Osoba z wadą wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takiej sytuacji wymagane jest załączenie orzeczenia o niepełnosprawności z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
        Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy będzie w pełni widoczny. Dodatkowo należy załączyć zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Dokument (oryginał do wglądu) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem nad wnioskodawcą.

 5. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego (dotyczy osób, które utraciły posiadany dowód osobisty. Zaświadczenie podlega zwrotowi przy odbiorze nowego dowodu osobistego).

 6. W przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo małżeństwa lub orzeczenia sądu oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie.

WNIOSKI SKŁADANE PRZEZ ePUAP:

1. Wypełniony wniosek.

2. Jedna fotografia kolorowa w pliku zawierającym fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowała proporce odpowiadające fotografii o wymiarach 35x 45 spełniającą wymogi, o których mowa wyżej.

3. Jeśli jest wymagane (j.w.) – zaświadczenie o niepełnosprawności uzasadniającej wykonanie osobie zdjęcia w ciemnych okularach, zaświadczenie wspólnoty wyznaniowej, orzeczenie sądu o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem – odwzorowane cyfrowo, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Oryginały tych dokumentów przedkłada się przy odbiorze dowodu osobistego.

 

III. OPŁATY:

Nie pobiera się

IV.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak

VI. UWAGI:

Składanie wniosku:

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w dowolnym urzędzie gminy lub za pośrednictwem profilu ePUAP.

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego osoby pełnoletnie i te, którym pozostało mniej niz 30 dni do ukończenia 18 roku życia, składają osobiście.

- Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dzieci od ukończenia 5 roku życia i dla niepełnoletnich, którym pozostało więcej niż 30 dni do daty 18 urodzin, a także dla osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo wymaga obecności tej osoby oraz rodzica, opiekuna lub kuratora. Dla dzieci poniżej 5 roku życia obecność dziecka nie jest wymagana.

- O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w powyższym trybie okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w urzędzie gminy.

Odbiór dowodu osobistego:

- Dowód osobisty odbiera się w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek o jego wydanie.

- Osoby pełnoletnie (składające wniosek we własnym imieniu) – odbiór osobisty po okazaniu posiadanego dowodu osobistego,

- Osoby niepełnoletnie, nie posiadające zdolności do czynności prawnych – dowód osobisty odbiera rodzic lub kurator po okazaniu  posiadanego dowodu osobistego,

- W przypadku jeżeli wniosek został złożony w miejscu pobytu wnioskodawcy (z powodu choroby, niepełnosprawności) dowód osobisty może odebrać pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do dokonania odbioru.

 

Dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 roku, o ile nie nastapiła zmiana danych w nim zawartych, zachowują ważność do upływu daty ważności posiadanego dowodu osobistego.

Dowody osobiste dla osób, które nie ukończyły 5 roku życia ważne są przez okres 5 lat, dla pozostałych osób przez okres 10 lat (nie ma ważności na czas nieoznaczony!).

Dokumenty do pobrania:

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - pdf.

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - pdf

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz | Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:42:09 | Data modyfikacji: 2018-05-11 13:11:14.

Zobacz:
 Wydawanie dowodów osobistych .  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2016-12-01 10:42:09
Data modyfikacji: 2018-05-11 13:11:14
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz
Opublikowane przez: Roman Sodolski