Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

I. PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania raz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wypełniony formularz druku „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” – odrębny dla każdej osoby;


2. Dokument tożsamości (dowód osobisty; dla osób niepełnoletnich – odpis skrócony aktu urodzenia; dokument pobytu cudzoziemca);


3. Pisemne pełnomocnictwo w przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika oraz dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.


4. Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Sieroszewice pok. nr 4 lub poniżej.


III. OPŁATY:


17 zł od pełnomocnictwa. Opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu lub dziadkom.


IV.  TERMIN ODPOWIEDZI:


Odręczny.


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanego właściciela lub innego podmiotu posiadającego tytuł prawny do lokalu.


VI. UWAGI:


1. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące przed jego upływem wymaga osobistego stawiennictwa w Urzędzie.


2. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika.


3. Po wymeldowaniu z pobytu stałego (bez jednoczesnego zameldowania się na pobyt stały pod innym adresem w Gminie Sieroszewice) lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące wydawane jest zaświadczenie o wymeldowaniu się.


4. Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu pobytu.


 


WZÓR DRUKU - "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” - pdf.


WZÓR DRUKU - "Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące" - pdf.


WZÓR DRUKU - "Pełnomocnictwo" - doc.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz | Data wprowadzenia: 2013-02-25 14:23:47 | Data modyfikacji: 2013-02-27 12:43:51.

Zobacz:
 Wydawanie dowodów osobistych .  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2013-02-25 14:23:47
Data modyfikacji: 2013-02-27 12:43:51
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz
Opublikowane przez: Roman Sodolski