Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące

I. PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania raz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1475).


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1.  Wypełniony formularz druku „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” – odrębny dla każdej osoby,


2.  Dokument tożsamości (dowód osobisty; odpis skrócony aktu urodzenia dla osób niepełnoletnich; dokument pobytu cudzoziemca),


3.  Dokumenty potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu/budynku (do wglądu),


4. Pisemne pełnomocnictwo w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika oraz dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.


5. Zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego miejsca pobytu stałego – dotyczy osób, które zamierzają zameldować się na pobyt stały, a ich poprzednie miejsce pobytu stałego było poza Gminą Sieroszewice. Obowiązek ten nie dotyczy osób, które zgłaszając zameldowanie zgłaszają jednocześnie wymeldowanie z dotychczasowego miejsca pobytu stałego.


6. Druki do pobrania w Urzędzie Gminy Sieroszewice pok. nr 4 lub poniżej.


III. OPŁATY:


17 zł od pełnomocnictwa. Opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu lub dziadkom.


IV.  TERMIN ODPOWIEDZI:


Odręczny.


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


Dotyczy wyłącznie spraw spornych załatwianych na wniosek zainteresowanej strony.


VI. UWAGI:


1. Zmiana adresu zameldowania na pobyt stały powoduje obowiązek wymiany dowodu osobistego przez jego posiadacza.


2. Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu jest obowiązany potwierdzić na druku meldunkowym fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące oraz należy przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu.


3. Możliwe jest dokonanie zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika.


 


WZÓR DRUKU - "Zgłoszenie pobytu stałego" - pdf.


WZÓR DRUKU - "Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące" - pdf.


WZÓR DRUKU - "Pełnomocnictwo" - doc.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz | Data wprowadzenia: 2013-02-25 13:58:11 | Data modyfikacji: 2013-02-27 12:44:17.

Zobacz:
 Wydawanie dowodów osobistych .  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2013-02-25 13:58:11
Data modyfikacji: 2013-02-27 12:44:17
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz
Opublikowane przez: Roman Sodolski