Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

I. PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).


2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Podanie o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania na pobyt stały lub czasowy.   


2. Do podania należy załączyć tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowę cywilno-prawną, wypis z księgi wieczystej, decyzję administracyjną, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu oraz kserokopie dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający o eksmisji).


III. OPŁATY:


Opłata skarbowa – 10,00 zł (za wydanie decyzji administracyjnej).


Jeżeli strona działa przez pełnomocnika nie będącego krewnym dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa.


Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub na konto Urzędu:


URZĄD GMINY SIEROSZEWICE


Bank Spółdzielczy Rososzyca


59 8431 0008 0100 0130 2000 0003   z dopiskiem „Opłata skarbowa”


IV.  TERMIN ODPOWIEDZI:


Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu).


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


Odwołanie od decyzji adresowane do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu, składa się za pośrednictwem organu – Wójta Gminy, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie pok. nr 10 lub listownie).


VI. UWAGI:


Do podania należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikać, kto posiada tytuł prawny do przedmiotowego lokalu.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz | Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:15:03.

Zobacz:
 Wydawanie dowodów osobistych .  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:15:03
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz
Opublikowane przez: Roman Sodolski