Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące

I. PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).


2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).


3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wniosek (podanie) o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego – każda pełnoletnia osoba składa odrębny wniosek, dzieci niepełnoletnie należy wpisać na wniosek osoby sprawującej nad nimi faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu;


2. Wypełniony formularz druku „Zgłoszenie pobytu stałego” lub „Zgłoszenie pobytu czasowego ponad 3 miesiące” – odrębny dla każdej osoby;


3. Druki – do pobrania w Urzędzie Gminy Sieroszewice pok. nr 4;


4. W przypadku wniosku o zameldowanie na pobyt stały - zaświadczenie o wymeldowaniu z dotychczasowego pobytu stałego.


III. OPŁATY:


Opłata skarbowa – 10,00 zł (za wydanie decyzji administracyjnej).


Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub na konto Urzędu:


URZĄD GMINY SIEROSZEWICE


Bank Spółdzielczy Rososzyca


59 8431 0008 0100 0130 2000 0003   z dopiskiem „Opłata skarbowa”


IV.  TERMIN ODPOWIEDZI:


30 dni, w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu.


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


Odwołanie od decyzji adresowane do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu, składa się za pośrednictwem organu – Wójta Gminy, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie pok. nr 10 lub listownie).


VI. UWAGI:


W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia; nieusunięcie braków powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz | Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:26:02 | Data modyfikacji: 2013-02-28 09:45:40.

Zobacz:
 Wydawanie dowodów osobistych .  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:26:02
Data modyfikacji: 2013-02-28 09:45:40
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz
Opublikowane przez: Roman Sodolski