Udostępnienie informacji o danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

I. PODSTAWA PRAWNA:


1. Art. 44h, art. 44i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).


2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 105, poz. 667).


3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie  danych  ze  zbiorów  meldunkowych,  zbioru  PESEL  oraz  ewidencji wydanych i  utraconych  dowodów  osobistych  oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. Nr 207, poz. 1298).


4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wniosek o udostępnienie danych.


2. Dokumenty lub podstawa prawna uzasadniające potrzebę uzyskania danych – np. pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków, itp.


III. OPŁATY:


Opłata za udostępnienie jednostkowych danych osobowych wynosi 31,00 zł (stan od dnia 26.11.2008 r.).


Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub na konto Urzędu:


URZĄD GMINY SIEROSZEWICE


Bank Spółdzielczy Rososzyca


59 8431 0008 0100 0130 2000 0003   z dopiskiem „Opłata skarbowa”


IV.  TERMIN ODPOWIEDZI:


7 dni


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


Na decyzję o odmowie udzielenia informacji przysługuje prawo wniesienia odwołania adresowanego do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu, za pośrednictwem organu – Wójta Gminy, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu pok. nr 10).


VI. UWAGI:


Jednostkowe dane osobowe są to dane osobowe dotyczące jednej osoby.


 


WZÓR WNIOSKU - doc.


WZÓR WNIOSKU – pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz | Data wprowadzenia: 2013-02-28 09:37:08 | Data modyfikacji: 2013-02-28 09:42:01.

Zobacz:
 Zgłoszenie rejestracji działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie likwidacji działalności gospodarczej .  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej .  Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej .  Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż detaliczną i gastronomiczną napojów alkoholowych .  Postępowanie w sprawie wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych (gastronomia) .  Zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego .  Udostępnienie informacji o danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, ze zbiorów PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych . 
Data wprowadzenia: 2013-02-28 09:37:08
Data modyfikacji: 2013-02-28 09:42:01
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz
Opublikowane przez: Roman Sodolski