Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

I. PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 5 lipca 1990 roku – prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297 z późniejszymi zmianami).


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1.  Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.


III. OPŁATY:


Nie pobiera się


IV.  TERMIN ODPOWIEDZI:


Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.


Organ gminy może wydać decyzję o zakazie zgromadzenia publicznego i doręcza ją organizatorowi w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia.


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


W przypadku odmowy wydania zezwolenia odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu pok. nr 10).


Odwołanie wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.


VI. UWAGI:


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę.


 


WZÓR WNIOSKU - doc.


WZÓR WNIOSKU – pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz | Data wprowadzenia: 2013-02-28 12:04:05 | Data modyfikacji: 2013-02-28 12:04:59.

Zobacz:
 Wydawanie dowodów osobistych .  Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące oraz wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące .  Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Postępowanie administracyjne w sprawie o zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego ponad 3 miesiące .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2013-02-28 12:04:05
Data modyfikacji: 2013-02-28 12:04:59
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz
Opublikowane przez: Roman Sodolski