INFORMACJA


 Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 30 stycznia 2012 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach / salka  na I piętrze/.


Porządek posiedzenia:


1.      Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Przyjęcie protokołu ze wspólnego   posiedzenia Komisji Kultury… i Komisji Rolnictwa…odbytego w dniu 16 grudnia 2011 roku .


4.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)      zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach,


b)     ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,


c)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.


5.      Wolne głosy i wnioski.


6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-01-25 20:42:44 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:33:22.

INFORMACJA


 Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 31 stycznia 2012 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach / salka  na I piętrze/.


Porządek posiedzenia:


1.  Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.  Przedstawienie porządku posiedzenia.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniego  wspólnego posiedzenia  Komisji Rolnictwa… Komisji  Kultury … odbytego w dniu 16 grudnia 2011 roku.


4 .Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)      sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej 


położonej w Westrzy,


b)     zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach,


c)      ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,


d)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.


5.  Wolne głosy i wnioski.


6.  Zamknięcie posiedzenia.                              

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-01-25 20:50:48 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:33:45.

INFORMACJA

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 1 lutego 2012 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach / sala muzyczna na piętrze/.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
  2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji z dnia 29 listopada 2011 roku.

4.      Zaopiniowanie projektów  uchwał Rady Gminy w sprawach:

 a)  sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Westrzy,

 b)  zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach,

 c)  ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,

 d)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.

5.      Wolne głosy i wnioski.

6.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-01-25 20:57:29 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:34:07.

INFORMACJA


 W dniu 2 lutego 2012 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.      Otwarcie obrad.


2.      Stwierdzenie quorum.


3.      Przedstawienie porządku obrad.


4.      Przyjęcie protokołu  z  XI  sesji .


5.       Interpelacje i zapytania radnych .


6.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.      Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


          8.  Podjęcie  uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej 


b)   położonej  w Westrzy,


c)   ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sieroszewice,


d)  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok.


    9.  Wolne głosy i wnioski .


           10 . Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-01-25 21:01:57 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:34:27.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 13 marca 2012 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach  /salka na I piętrze/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 30 stycznia 2012 r.


4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok,


       b)  zmian w budżecie gminy na 2012 rok.


5.  Opracowanie  planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji na 2012 rok.


6.    Wolne głosy i wnioski.


7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:02:52 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:35:37.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 14 marca 2012 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach  /sala na piętrze/.


 


Porządek posiedzenia:


1.  Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.  Przedstawienie porządku posiedzenia.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 31 stycznia 2012 roku.                   


4. Zapoznanie ze sprawozdaniem  z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata 2010-2011.


5 .Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki,


b)    zmian w budżecie na rok 2012.


6. Opracowanie planu pracy Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury na 2012 rok.


7.  Wolne głosy i wnioski.


8.  Zamknięcie posiedzenia.                             

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-03-08 14:09:29 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:37:10.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 20 marca 2012 roku o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach /sala na piętrze/.


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji z dnia  1 lutego  2012 roku.


4.    Zaopiniowanie projektów  uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zmian w budżecie na rok 2012,


b)    zaciągnięcia długoterminowego kredytu,


c)    wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki ,


d)    zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok,


e)    przekazania przez Gminę Sieroszewice do Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zadania pod nazwą „ Umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice w ośrodku  wsparcia-środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.”


5.    Wolne głosy i wnioski.


6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-03-12 14:01:32 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:37:28.

INFORMACJA


W dniu 23 marca 2012 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:1.      Otwarcie obrad.


2.      Stwierdzenie quorum.


3.      Przedstawienie porządku obrad.


4.      Przyjęcie protokołu  z  XII  sesji .


5.      Interpelacje i zapytania radnych .


6.      Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.


7.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.      Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


9.      Sprawozdanie  z realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za lata  2010-2011.


10. Podjęcie  uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)     zmian w budżecie na 2012 rok.  


b)     zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2012 rok, wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok  2013 środków stanowiących fundusz sołecki ,


c)     zaciągnięcia długoterminowego kredytu,


d)     przekazania przez Gminę Sieroszewice do Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce     zadania pod nazwą „Umieszczenie osób będących mieszkańcami Gminy Sieroszewice  w ośrodku wsparcia-środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonym przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce.”


e)     Przedłożenie planu pracy Rady oraz planów  stałych Komisji Rady  na 2012 rok.


11. Wolne głosy i wnioski.


12. Zamknięcie obrad.


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-03-21 09:27:24 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:37:51.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji oraz  Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2012 roku o godz. 11:00  w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach  /sala na piętrze/.


Porządek posiedzenia:


 


1.  Otwarcie posiedzeń Komisji.


2.  Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.  Przyjęcie protokołu z ostatnich posiedzeń Komisji.


4.  Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)        zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Rososzyca”,


b)        w sprawie zatwierdzenia taryf ze zbiorowe zaopatrzanie w wodę  i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacenie do 1m3 wody i 1m3 ścieków, 


c)        w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania,


d)   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej,


5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice za rok 2011. 


6. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok.


7. Wolne głosy i wnioski.


8 .Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-04-11 13:13:43 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:38:09.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2012 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach /sala na piętrze/


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołu  z posiedzenia Komisji z dnia  20 marca  2012 roku.


4.    Zaopiniowanie projektów  uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zmian w budżecie na rok 2012,


b)    zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Rososzyca”,


c)    w sprawie zatwierdzenie taryf ze zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacenie do 1m3 wody i 1m3 ścieków,


d)    w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania,


5.    Sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 rok


6.    Wolne głosy i wnioski


7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-04-11 13:17:20 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:38:28.

INFORMACJA


W dniu 18 kwietnia 2012 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołu  z  XIII  sesji .


5.         Interpelacje i zapytania radnych .


6.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Wyróżnienie  zwycięzcy  Finału XI edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku 2011 - Pana Tadeusza Zatylnego  z Zamościa.


9.        Podjęcie  uchwał Rady Gminy w sprawach:


   a)    zmian w budżecie na 2012 rok.  


   b)    zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „ Planu odnowy miejscowości Rososzyca


   c)    w sprawie zatwierdzenia taryf ze zbiorowe zaopatrzanie w wodę i zbiorowe  odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolski) oraz o dopłacenie do 1m3 wody i 1m3 ścieków


  d)   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie 


prawa użytkownika wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz warunków jej przyznania,


  e)   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.


10. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady za 2011 rok.


11. Wolne głosy i wnioski .


12. Zamknięcie obrad.


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-04-11 13:23:18 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:39:15.


INFORMACJAPrzewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 23 maja 2012 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


Porządek posiedzenia:


 


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.


2. Przedstawienie porządku posiedzenia.


3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 13.04.2012 r.


4. Zaopiniowanie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2011:


a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,


b) Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,


c) Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,


5.Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za ubiegły rok. 


6. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.


7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a) określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania  publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,


b) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieroszewice.


8. Zaopiniowanie wniosku pana Andrzeja Susia w sprawie umorzenia zaległości i odsetek za użytkowanie wieczyste gruntu.


9. Wolne głosy i wnioski.


10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:51:23 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:40:00.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Kultury Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 28 maja 2012 roku o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


Porządek posiedzenia:


 


1.      Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 16.04.2012 r.


4.     Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.


5.     Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.


6.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)     zmian w budżecie na 2012 rok,


b)     określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania  publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,


c)     programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieroszewice.


d)     umorzenia i rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych przypadających Gminie Sieroszewice


7.      Wolne głosy i wnioski.


8.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-05-21 11:10:45 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:40:49.

INFORMACJA


W dniu 29 maja 2012 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołu  z  XIV  sesji .


5.         Interpelacje i zapytania radnych .


6.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Sprawozdanie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z kontroli przeprowadzonej


w okresie międzysesyjnym.


9.         Zaopiniowanie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2011:


a)   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieroszewicach,


b)  Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,


c)   Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach,


10.      Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji zadań przez Posterunek Policji w Sieroszewicach za 2011 rok. 


11.      Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2011.


12.      Podjęcie uchwał   Rady  Gminy w sprawach:


a)     zmian w budżecie gminy na 2012 rok,


b)     określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania  publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,


c)     programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieroszewice.


d)     wyrażenia zgody na umorzenie i rozłożenie na raty należności pieniężnych 


 mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Sieroszewice .


13. Wolne głosy i wnioski .


14. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-05-22 11:21:08 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:41:12.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 20 czerwca 2012 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23.05.2012 r


4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawie:


a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Sieroszewice za 2011 rok.


b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok.  


5. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice za rok 2011.


6. Rozpatrzenie wniosku pani Wyrwińskiej Alicji dot. budowy przedszkola w Sieroszewicach.


7. Wolne głosy i wnioski.


8 .Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 08:27:18 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:41:31.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 22 czerwca 2012 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.  Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.  Przedstawienie porządku posiedzenia.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23.05.2012 r .                   


4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2011 roku


b)   udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok,


c)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2012 roku”,


d)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „ Usuwanie wyborów zawierające azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.


5.  Wolne głosy i wnioski.


6.  Zamknięcie posiedzenia.                              

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 09:15:13 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:41:55.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 25 czerwca 2012 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.  Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.  Przedstawienie porządku posiedzenia.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 28.05.2012r .                   


4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2011 roku


b)   udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok,


c)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2012 roku”,


d)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „ Usuwanie wyborów zawierające azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”.


     e)    zmian w budżecie  na rok 2012.


5. Rozpatrzenie wniosku pani Wyrwińskiej Alicji dot. budowy przedszkola w Sieroszewicach.


6.  Wolne głosy i wnioski.


7.  Zamknięcie posiedzenia.                             

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 09:18:25 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:42:14.

INFORMACJA


W dniu 27 czerwca 2012 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.  Otwarcie obrad.


2.  Stwierdzenie quorum.


3.  Przedstawienie porządku obrad.


4.  Przyjęcie protokołu  z  XV sesji .


5.  Interpelacje i zapytania radnych .


6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.  Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.  Wyróżnienie uzdolnionych uczniów z ostatnich klas ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Sieroszewice.


9.   Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2011 rok.


10. Zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.


11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.


12. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego.


13. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym.


14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz za sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sieroszewice za 2011 rok.


15. Zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za rok 2011.


16.  Zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.


17.  Zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego.


18.  Dyskusja.


19.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sieroszewice za 2011 rok.


20.  Podjęcie uchwały w sprawie:


a)    zmian w budżecie gminy na 2012 rok.


b)    Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2012 roku”


c)   Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn „Usuwanie wyrobów zawierające azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”


21.  Wolne głosy i wnioski.


22.  Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-06-14 09:24:57 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:42:32.

INFORMACJA


W dniu 27 lipca 2012 roku o godz.: 10:00 w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach pok. nr 7 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Interpelacje i zapytania radnych .


5.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


6.         Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Podjęcie uchwały w sprawie:


a)        Zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Rososzyca”.


8.         Wolne głosy i wnioski.


9.         Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-07-25 09:23:37 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:55:21.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2012 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.      Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.      Przedstawienie porządku posiedzenia Komisji


3.      Przyjęcie protokołów  z ostatnich posiedzeń Komisji.


4.      Rozpatrzenie wniosków w sprawie:


a)     sprzedaży gruntu przylegającego do posesji pana Mieczysława Słodowego przy ul. Strażackiej w Sieroszewicach,


b)     rozważenia możliwości obniżenia podatku rolnego,


c)     utworzenia Spółdzielni Socjalnej na terenie Gminy Sieroszewice przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei” z Ostrowa Wlkp.


5.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:


a)     rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku,


b)     zmian w budżecie na 2012 rok,


c)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012- 2017,


d)     wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego,


e)     sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy ul. Słonecznej 5,


f)      wykup udziału przez Gminę Sieroszewice.


6.      Wolne głosy i wnioski.


7.      Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-08-01 10:21:08 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:56:34.

INFORMACJA


W dniu 8 sierpnia 2012 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Gminy


5.         Interpelacje i zapytania radnych .


6.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Podjęcie uchwał w sprawie:


a)        rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołoboku,


b)        zmian w budżecie na 2012 rok,


c)        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012- 2017,


d)        wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego,


e)        sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy ul. Słonecznej 5,


f)         wykupu udziału przez Gminę Sieroszewice.


9.         Wolne głosy i wnioski.


10.      Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-08-01 10:26:01 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:56:52.


INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 11 września 2012 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.        Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.         Przedstawienie porządku posiedzenia .


3.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)        zmian w budżecie gminy na 2012 rok,


b)        wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Sieroszewice do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.


c)        udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,


d)        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.


4.        Wolne głosy i wnioski.


5.         Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-09-11 08:34:30 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:57:15.

INFORMACJA


W dniu 13 września 2012 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach (I piętro) odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołu  z  XVIII sesji


5.         Interpelacje i zapytania radnych .


6.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Podjęcie uchwał w sprawie:


a)        zmian w budżecie gminy na 2012 rok,


b)        wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Sieroszewice do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o.


c)        udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,


d)        wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.


9.         Wolne głosy i wnioski.


10.      Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-09-11 08:42:14 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:57:54.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 17 października 2012 roku o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji z dnia 10 lipca i 7 sierpnia br.


4.    Informacja  na temat wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Gminy Sieroszewice    w 2012 roku.


5.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


        a)    podziału Gminy Sieroszewice na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów,


        b)   nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla gminy Sieroszewice”.


6. Wolne głosy i wnioski.


7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-10-15 14:44:23 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:58:21.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 23 października 2012 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.        Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.        Przedstawienie porządku posiedzenia .


3.        Przyjęcie protokołów  z dnia  7 sierpnia oraz 11 września 2012 r.


4.        Informacja Komendanta Gminnego  OSP w zakresie ochrony przeciwpożarowej ,ćwiczeń i manewrów.


5.        Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)        zmian w budżecie gminy na 2012 rok,


b)        określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,


c)        określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,


d)        podziału Gminy Sieroszewice na jednomandatowe okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów.


6.        Wolne głosy i wnioski.


7.        Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-10-18 11:15:13 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:58:39.

INFORMACJA


W dniu 25 października 2012 roku o godz.: 09:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołów  z  XIX i XX sesji .


5.         Interpelacje i zapytania radnych .


6.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Przedstawienie informacji Wojewody Wielkopolskiego, Przewodniczącego Rady Gminy , Wójta Gminy oraz Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie  analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok.


9.         Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawach:


a) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,


b) zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2012 -2017,


c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,


d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok,


e) podziału Gminy Sieroszewice na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów,


f)  nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Gminy Sieroszewice.”


10.  Wolne głosy i wnioski.


11. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-10-18 11:21:08 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:58:58.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu     21 listopada 2012 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji odbytego w dniu 17 października br.


4.    Informacja  na temat dowozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013 na terenie gminy.


5.    Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.


6.    Wolne głosy i wnioski.


7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-11-15 11:25:24 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:59:16.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 26 listopada 2012  roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia .


3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23.10.2012 roku.


4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zmian w budżecie gminy na 2012 rok,


b)    stwierdzenia celowości i efektywności modernizacji dróg gminnych w miejscowościach : Latowice i Masanów,


c)    powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego,


d)    wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy Sieroszewice,


e)    przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013,


f)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,


g)    terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


h)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,


 


5.    Wolne głosy i wnioski.


6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:47:03 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:59:58.

INFORMACJA


W dniu 28 listopada 2012 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.  Otwarcie obrad.


2.  Stwierdzenie quorum.


3.  Przedstawienie porządku obrad.


4.  Przyjęcie protokołu z XXI sesji.


5.  Interpelacje i zapytania radnych .


6.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.  Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.Przedstawienie informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie    Wielkopolskim w sprawie analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok.


9.  Podjęcie uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)        zmian w budżecie gminy na 2012 rok,


b)        stwierdzenia celowości i efektywności modernizacji dróg gminnych w miejscowościach: Latowice i Masanów,


c)        powołania komisji inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego,


d)        wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości do zasobu gminy Sieroszewice,


e)        przyjęcia programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.


10.  Wolne głosy i wnioski.


11. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-11-23 14:51:48 | Data modyfikacji: 2013-02-04 13:00:19.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 13 grudnia 2012 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji  odbytego w dniu 21  listopada 2012 r.


4.    Zaopiniowanie projektu budżetu gminy  na rok 2013.


5. Rozpatrzenie  pisma  Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego  w sprawie przystąpienia do programu profilaktycznego „ STOP PNEUMOKOKOM”.


6.  Zaopiniowanie projektów uchwal Rady Gminy w sprawie:


a)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2013 rok.


b)    utworzenia stałych obwodów glosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


7. Wolne głosy i wnioski.


8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-12-07 11:45:19 | Data modyfikacji: 2013-02-04 13:00:40.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 18 grudnia 2012 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23.11.2012 roku.


4.    Zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2013 rok.


5.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)    uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,


b)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia  wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,


c)    określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


d)    sprzedaży lokalu mieszkalnego i użytkowego znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy ul. Słonecznej 6,


e)    udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości ,


f)    utworzenia stałych obwodów glosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.


6. Wolne głosy i wnioski.


7.  Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-12-14 13:11:53 | Data modyfikacji: 2013-02-04 13:00:55.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie K Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia .


3.    Analiza projektu budżetu gminy na rok 2013.


4.    Opinia końcowa Komisji o projekcie  budżetu gminy na 2013 rok.


5.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013-2017,


b)    zmian w budżecie na 2013 rok,


c)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2013 rok,


d)    utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,


e)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,


f)    określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


g)    sprzedaży lokalu mieszkalnego i użytkowego znajdujących się w budynku położonym  w Wielowsi przy ul. Słonecznej 6,


h)    udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości ,


6.    Wolne głosy i wnioski.


7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2012-12-14 13:15:28 | Data modyfikacji: 2013-02-04 13:01:14.

INFORMACJA


W dniu 21 grudnia 2012 roku o godz.: 09:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołu z XXII sesji.


5.         Interpelacje i zapytania radnych.


6.        Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Podjęcie uchwał Rady w sprawach:


a)        zmian w budżecie na rok 2012 ,


b)        utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Sieroszewice, ustalenia ich numerów , granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


c)        przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego programu przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieroszewice na 2013 rok,


d)        regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice,


e)        odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy , a powstają odpady komunalne,


f)         wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,


g)        terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


h)        określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,


i)         określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów , w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


j)         uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2013 –2017. 


9.         Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok:


a)        odczytanie projektu uchwały budżetowej,


b)        odczytanie opinii Komisji i wniosków radnych,


c)        odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  o projekcie uchwały budżetowej Gminy Sieroszewice na 2013 rok,


d)        przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radnych,


e)        dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,


f)         jawne głosowanie nad projektem uchwały budżetowej


10.  Wolne głosy i wnioski.


11.  Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2012-12-14 13:21:33 | Data modyfikacji: 2013-02-04 13:01:39.
Data wprowadzenia: 2012-12-14 13:21:33
Data modyfikacji: 2013-02-04 13:01:39
Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski