INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 7 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 18.12.2012 roku.


4.    Rozpatrzenie wniosku Usługowego Zakładu Stolarskiego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie kupna działki w Parczewie.


5.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)    zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach,


b)    zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zamościu,


c)    sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61,


d)    udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,


e)    określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice,


f)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.


6.    Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok.


7. Wolne głosy i wnioski.


8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-02-04 12:08:23 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:27:56.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 8 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia .


3.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji odbytych w dniach 26.11.2012 roku i 19.12.2012 roku.


4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach,


b)    zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zamościu,


c)    sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61,


d)    udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości,


e)    określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice,


f)    zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.


5.    Opracowanie planu pracy Komisji na 2013 rok.


6.    Wolne głosy i wnioski.


7.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-02-04 12:28:17 | Data modyfikacji: 2013-02-04 12:29:38.

INFORMACJA


W dniu 12 lutego 2013 roku o godz.: 12:00 w Szkole Podstawowej w Strzyżewie odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.


5.         Interpelacje i zapytania radnych.


6.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli .


9.         Podjęcie uchwał Rady w sprawach:


a)        zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach,


b)        zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zamościu,


c)        sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61,


d)        udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Sieroszewicach,


e)        udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Wielowsi,


f)         określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieroszewice,


g)        zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.


10.      Wydanie opinii w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka


Pomocy Społecznej w Sieroszewicach.


11. Przedłożenie planu pracy Rady oraz planów stałych Komisji Rady na 2012 rok.


12. Wolne głosy i wnioski.


13. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-02-04 12:28:49.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 12 marca 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.    Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 07.02.2013 roku.


4.    Zapoznanie z opinią prawną w sprawie wniosku Klubu Radnych „Nasza Wieś – Nasza Gmina”  dotyczącą dokonania zmian w statucie Gminy.


5.    Dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


6.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)    zmian w budżecie gminy na rok 2013 rok,


b)    pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,


c)   wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,


d)   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice.


e)   sprzedaży lokalu mieszkalnego i użytkowego znajdujących się w budynku położonym w Wielowsi przy ul. Słonecznej 6,


f)   sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Sieroszewicach,


g)  sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Parczewie,


h)   w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Wielowsi przy ul. Słonecznej.


7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury za 2012 rok.


8.    Wolne głosy i wnioski.


9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-03-07 09:14:35 | Data modyfikacji: 2013-03-07 09:21:20.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 13 marca 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.    Przedstawienie porządku posiedzenia .


3.    Przyjęcie protokołów   z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 08.02.2012 roku.


4.    Zapoznanie z opinią prawną w sprawie wniosku Klubu Radnych „Nasza Wieś – Nasza Gmina” dotyczącą dokonania zmian w statucie Gminy.


5.    Dokonanie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


6.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach:


a)    zmian w budżecie Gminy na rok 2013,


b)    pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu,


c)    w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok,


d)   wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki,


e)  sprzedaży lokalu mieszkalnego i użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Wielowsi przy ul. Słonecznej 6,


f)   sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Sieroszewicach,


g)   sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Parczewie,


h)   w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Wielowsi przy ul. Słonecznej.


7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia za 2012 rok.


8.    Wolne głosy i wnioski.


9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-03-07 09:17:31.

INFORMACJA


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury oraz Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 roku o godz. 10:00  w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.


 


Porządek posiedzenia:


 


1.      Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.      Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.      Przyjęcia protokołów z ostatnich komisji.


4.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok.


5.      Wyrażenie zgody na sprzedaż części działki nr 551/2 położonej w Strzyżewie.


6.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:


a)   likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach,


b)   udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5316 P w miejscowości Strzyżew na odc. dł. ok. 900 m (projekt, badania geotechniczne na odcinku dł. ok. 900m +roboty budowlane na odc. Dł. ok. 300m”.


c)   udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5307 P w miejscowości Rososzyca- budowa chodnika z odwodnieniem na odc. Dł. ok. 200m ( projekt + roboty budowlane)”.


d)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolskie) oraz o dopłacenie do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków,


e)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2013 roku”,


f)    regulaminu udzielenia dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice


7.   Wolne głosy i wnioski.


8.   Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-04-22 12:54:45 | Data modyfikacji: 2013-04-22 12:55:48.

INFORMACJA


W dniu 6 maja 2013 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołu z XXV sesji.


5.         Interpelację i zapytania radnych.


6.         Odpowiedź na zapytanie z ostatniej sesji.


7.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Sprawozdanie wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


9.         Przyjęcie sprawozdań z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2012:


a)        Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach,


b)        Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach.


10.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.


11.      Podjęcie uchwał Rady w sprawach:


a)        likwidacji Szkoły Filialnej w Psarach,


b)        zmiany w budżecie gminy na 2013 rok,


c)        udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą: „Przebudowa drogi nr 5316 P w miejscowości Strzyżew na odc. dł. ok. 900 m (projekt, badania geotechniczne na odcinku dł. ok. 900m +roboty budowlane na odc. Dł. ok. 300m”.


d)        udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi nr 5307 P w miejscowości Rososzyca- budowa chodnika z odwodnieniem na odc. Dł. ok. 200m ( projekt + roboty budowlane)”.


e)        udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego.”


f)         zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie gminy Sieroszewice i miejscowości Sadowie (gm. Ostrów Wielkopolskie) oraz o dopłacenie do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków,


g)        przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieroszewice w 2013 roku”,


h)        regulaminu udzielenia dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sieroszewice.12. Wolne głosy i wnioski.


13. Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-04-29 12:51:26.
INFORMACJAPrzewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2013 roku o godz.10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.    Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rady: Komisji Rolnictwa… z dnia 29 maja  br. oraz ze wspólnego posiedzenia  Komisji Rolnictwa… i Komisji Budżetu z
dnia 25 czerwca 2013 roku  oraz z dnia 03 lipca 2013 roku.

4.    Uporządkowanie spraw geodezyjnych działek położonych nad rzeką  „ Ołobok” .

5.    Wolne głosy i wnioski.

6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-08-05 13:37:35 | Data modyfikacji: 2013-08-05 14:18:51.

INFORMACJA


 


Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Przewodniczący Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia oraz Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamiają, iż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury, Komisji Budżetu Finansów i Zaopatrzenia oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2013 roku o godz. 10:00 w Świetlicy Wiejskiej w Namysłakach.


 


 Porządek posiedzenia:


 


1.         Otwarcie posiedzenia Komisji.


2.         Przedstawienie porządku posiedzenia.


3.         Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rady: Komisji Rolnictwa… z dnia  29 maja  br. oraz ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa… i Komisji Budżetu …  z dnia 25 czerwca 2013 roku oraz z dnia 03 lipca 2013 roku.


4.         Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.


5.         Wolne głosy i wnioski.


6.         Zamknięcie posiedzenia Komisji

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-08-05 14:09:49 | Data modyfikacji: 2013-08-05 14:22:27.

INFORMACJA


W dniu 9 sierpnia 2013 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Sieroszewice.


PORZĄDEK OBRAD:


1.         Otwarcie obrad.


2.         Stwierdzenie quorum.


3.         Przedstawienie porządku obrad.


4.         Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.


5.         Interpelacje i zapytania radnych.


6.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


7.         Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.


8.         Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,


9.         Wolne głosy i wnioski.


10.        Zamknięcie obrad.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-08-05 14:25:48.

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Promocji odbędzie się w dniu 16 grudnia 2013 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie posiedzenia Komisji,

2.    Przedstawienie porządku posiedzenia,

3.    Przyjęcie protokołów  z posiedzeń komisji odbytych  w dniach 28 października i 28 listopada 2013.

4.    Przedstawienie informacji na temat wykonania szczepień na „ PNEUMOKOKO”,

5.    Przyjęcie informacji odnośnie prowadzenia zajęć ponadprogramowych w publicznych przedszkolach na terenie gminy,

6.    Ocena prac świetlic środowiskowych na terenie gminie,

7.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)    wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia „ LGD  - Kraina Nocy  i Dni „ na okres programowania 2014-2020

b)    budżetu  gminy  na rok  2014:

8.    Wolne głosy i wnioski,

9.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-12-13 14:25:00 | Data modyfikacji: 2013-12-13 14:25:10.

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie posiedzenia Komisji.

2.    Przedstawienie porządku posiedzenia.

3.    Przyjęcie protokołów  z posiedzeń komisji odbytych w dniach 29 października i 28 listopada, .

4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)    zmian w budżecie  na rok 2013,

b)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

c)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ,

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61 ,

e)    sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy  Sieroszewice,

f)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia obowiązków w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt   w Wysocku Wielkim”,

g)    wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia „ LGD  - Kraina Nocy i Dni „ na okres programowania  2014-2020 ,

h)    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2014-2018,

i)     budżetu  gminy  na rok  2014.

5.    Wolne głosy i wnioski.

6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-12-13 14:36:40.

INFORMACJA

Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury zawiadamia, iż posiedzenie Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 roku o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy Sieroszewice /sala Nr 7/.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie posiedzenia Komisji,

2.    Przedstawienie porządku posiedzenia,

3.    Przyjęcie protokołów  z posiedzeń komisji odbytych  w dniach 30 października i 28 listopada 2013.

4.    Zaopiniowanie projektów uchwał Rady w sprawach:

a)    zmian w budżecie  na rok 2013,

b)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

c)    określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ,

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61 ,

e)    sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy  Sieroszewice,

f)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia obowiązków w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt  w Wysocku Wielkim”,

g)    wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia „ LGD  - Kraina Nocy i Dni „ na okres programowania  2014-2020 ,

h)    ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Sieroszewice,

i)     Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2014-2018,

j)    budżetu  gminy  na rok  2014:

5.    Wolne głowy i wnioski,

6.    Zamknięcie posiedzenia Komisji.


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Spraw Organizacyjnych - Joanna Glapiak | Data wprowadzenia: 2013-12-13 14:39:08 | Data modyfikacji: 2013-12-13 14:39:15.

INFORMACJA

W dniu 19 grudnia 2013 roku o godz.: 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbędzie się XXXIII Sesja Rady Gminy Sieroszewice.

PORZĄDEK OBRAD:

1.         Otwarcie obrad.

2.         Stwierdzenie quorum.

3.         Przedstawienie porządku obrad.

4.         Przyjęcie protokołu z XXXII sesji

5.         Interpelacje i zapytania radnych.

6.         Odpowiedź na  interpelacje  z ostatniej sesji.

7.         Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działalności podejmowanej                           w okresie międzysesyjnym.

8.         Sprawozdanie  wójta z działalności podejmowanej w okresie międzysesyjnym.

9.         Podjęcie uchwał w sprawie:

a)        zmian w budżecie  na rok 2013,

b)        wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

c)        określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości ,

d)        zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych                                    i użytkowych znajdujących się w budynku położonym w Sieroszewicach przy ul. Ostrowskiej 61 ,

e)        sprzedaży lokali użytkowych znajdujących się w budynkach będących własnością Gminy  Sieroszewice,

f)         wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia obowiązków w zakresie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt                     w Wysocku Wielkim”,

g)        wyrażenia woli współtworzenia obszaru Stowarzyszenia „ LGD  - Kraina Nocy  i Dni „ na okres programowania  2014-2020 ,

h)        ustalenia wynagrodzenia dla wójta Gminy Sieroszewice,

i)         Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2014-2018.

10.Uchwalenie  budżetu  gminy  na rok  2014:

a)        odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)        odczytanie opinii Komisji i wniosków radnych,

c)        odczytanie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok,

d)        przedstawienie stanowiska wójta w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych,

e)        dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich głosowanie,

f)         jawne głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11.  Wolne głosy i wnioski.

12.  Zamknięcie obrad.


 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak | Data wprowadzenia: 2013-12-13 14:43:57 | Data modyfikacji: 2013-12-13 14:44:07.
Data wprowadzenia: 2013-12-13 14:43:57
Data modyfikacji: 2013-12-13 14:44:07
Autor: Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice - Paweł Siwak
Opublikowane przez: Roman Sodolski