bip.sieroszewice.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.sieroszewice.pl
Ogłoszenia, obwieszczenia strona główna 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie położonym w gm. Sieroszewice, w miejscowości Sieroszewice, dz. nr 66/9, 66/15, 66/16, 66/17, 66/18

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik | Data wprowadzenia: 2019-08-30 17:15:15.

Zobacz:
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa bezobsługowej Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej "T-Mobile" w Latowicach
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Zamościu i Biernacicach
   Konsultacje społeczne w zwiazku z wnioskiem o derogację na środek ochrony roślin Dursban 480 EC
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego - socjalnego w Sieroszewicach
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycjhi polegającej na budowie pięciu wiat gospodarczych w Sieroszewicach
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY w miejscowości Sieroszewice
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci elektroenergetycznej w Rososzycy
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY w miejscowości Strzyżew
   Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z dokumentami dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY w miejscowości Sieroszewice
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w miejscowości Westrza
   Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sieroszewice
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą "Budowa bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play w m. Wielowieś"
   Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Rososzycy"
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn " Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, kablowej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w m. Namysłaki
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn " Rozbudowa sieci elektroenergetycznej, kablowej dla potrzeb oświetlenia ulicznego w m. Parczew
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn "Budowa chodnika wzdłuż odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 w m. Wielowieś
   Obwieszczenie o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play w m. Wielowieś
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zastawki pietrzącej na rowie (progi i bystrza) w m. Wielowieś
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego w m. Wielowieś
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na odbudowie zbiornika wodnego w m. Rososzyca
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Wielowieś
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie progu drewniano-kamiennego w m. Wielowieś
   Obwieszczenie, że w dniu 14.12.2018 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu wydało decyzję ws. budowy podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15Kv wraz ze stanowiskiem słupowym w m. Zamość i Kania
   Obwieszczenie o ponownej możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia w m. Zamość
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej oświetlenia drogowego w m. Strzyżew oraz Wielowieś
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym - budowa sześciu budynków inwentarskich oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego magazynu w m. Namysłaki
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie kablowej linii energetycznej i oświetlenia drogowego w miejscowości Wielowieś
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Sieroszewice
   Obwieszczenie - zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na lokalizacji fermy indyczników w m. Namysłaki
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej w m. Sieroszewice
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   Obwieszczenie w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Obwieszczenie w wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę budynku gospodarczego dla potrzeb istniejącego Domu Pomocy Społecznej w Psarach
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę niepublicznej drogi leśnej - przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Taczanów
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę niepublicznej drogi leśnej - przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Taczanów
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na budowę niepublicznej drogi leśnej - przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Taczanów
   Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji - rozbudowa budynku istniejącej szkoły podstawowej o budynek sali gimnastycznej w m. Rososzyca
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - Budowa farmy fotowoltaicznej "Sieroszewice I" o mocy do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Latowice
   Obwieszczenie dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie farmy fotowoltanicznej "Sieroszewice I" o mocy do 1,0 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowowści Latowice, gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1 MW, na działce nr 2191 obręb Wielowieś w gminie Sieroszewice
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej oświetlenia drogowego w m. Ołobok
   OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Parczew, Biernacice i Rososzyca wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa dwóch Elektrowni Słonecznych „Biernacice I” oraz „Biernacice II” gm. Sieroszewice
   Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie stwierdzenia nabycia spadku
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Zawiadomienie
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowej w miejscowości Parczew
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w m. Psary
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia w m. Rososzyca
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice, Rososzyca i Masanów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej w m. Namysłaki
   Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej dla Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Psary
   Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Latowice etap IV
   OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
   OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach: Parczew, Biernacice, Rososzyca i Masanów
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji "Budowa Posterunku Policji wraz z masztem komunikacji radiowej, wolnostojącym w m. Rososzyca
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej - etap IV w m. Latowice
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji "Budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w postaci dwóch stalowych zbiorników dla Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w m. Psary
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla inwestycji - budowa wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku pałacu wraz z bramą wjazdową w m. Psary
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dlla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowo napowietrznej średniego oraz niskiego napięcia wraz z budową stacji w m.Zamość i Grabów
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji polegającej na „Budowie linii kablowej NN”, na terenie położonym w m. Rososzyca
   Obwieszczenie Miasta i Gminy Mikstat
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 w m. Masanów
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN i kablowej SN”
   Zawiadomienie - Obwieszczenie Miasta i Gminy Mikstat
   Informacja o wszczęciu postępowania
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN, na terenie położonym w m. Sieroszewice
   Informacja o wszczęciu postępowania
   Obwieszczenie Ministra Infrastruktury
   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn, w gm. Sieroszewice, w m. Sławin
Data wprowadzenia: 2019-08-30 17:15:15
Autor: Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska - Łukasz Hałupnik
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.sieroszewice.pl