K O M U N I K A T

Wójta Gminy Sieroszewice

z dnia 14 września 2020 roku

 

Na podstawie art. 5a ust.1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r.poz.1057ze zm.) oraz Uchwały nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji -Wójt Gminy Sieroszewice zarządza konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.”

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia28września 2020roku o godz. 15:30w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 49.

 

Zastępca Wójta

/Bartosz Kubica/

Projekt uchwały Rady Gminy Sieroszewice w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Informacja o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbytych w dniu 28 września 2020 roku

 

Opublikowane przez: Marzena Sztukowska | Data wprowadzenia: 2020-09-14 14:31:52 | Data modyfikacji: 2020-09-14 14:38:00.

Zobacz:
 Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 .  Rok 2019 . 
Data wprowadzenia: 2020-09-14 14:31:52
Data modyfikacji: 2020-09-14 14:38:00
Opublikowane przez: Marzena Sztukowska