I. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW/ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1. Osobiście w formie papierowej,

2. W formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w organie gminy który wydał dowód osobisty (za pośrednictwem portalu ePUAP).

3. Jeśli przebywasz za granicą możesz dokonać zgłoszenia konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej osobiście, listownie lub faksem.

4. Jeśli twój dowód został utracony w wyniku przestępstwa (kradzieży) zgłoszenia utraty dokonuje się na Policji - w wyniku przyjęcia zgłoszenia przestępstwa Policja dokona unieważnienia dokumentu.

Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego można dokonać w:

Urzędzie Gminy Sieroszewice

Sieroszewice ul. Ostrowska 65

pok. nr 4

tel. +48 62 739 60 76 wew. 334

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 653 ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31);

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400);

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 700 ze zm.).

 

II . KTO MOŻE DOKONAĆ ZGŁOSZENIA / ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ:

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnemu konsulowi.

Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – w organie gminy który wydał dowód osobisty (za pośrednictwem portalu ePUAP).

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia. Jeśli pełnomocnik ma odebrać zaświadczenie o unieważnieniu dowodu osobistego należy w treści pełnomocnictwa szczególnego do dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia również upoważnić go do odbioru zaświadczenia.

Posiadacz dowodu osobistego może zgłosić Policji utratę dowodu osobistego w wyniku przestępstwa. Wtedy nie musi już ponawiać takiego zgłoszenia w urzędzie.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu - zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie.

Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego, jako utracony w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Funkcjonariusz publiczny w przypadku stwierdzenia, że dowód osobisty okazany przez jego posiadacza został zgłoszony jako utracony, jest obowiązany zatrzymać ten dokument i przekazać organowi, który go wydał.

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30

 

III. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
    (do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty)
  • Pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i ewentualnie odbioru zaświadczenia - w przypadku dokonywania zgłoszenia przez pełnomocnika

IV.   OPŁATY:

Brak opłat

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie

VI.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - pdf.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego - pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2020-01-17 20:49:56 | Data modyfikacji: 2020-02-07 23:14:46.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pdf.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2020-02-07 18:55:45.

Zobacz:
 Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu .  Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu .  Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu .  Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego .  Dowód osobisty - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości) .  Rejestr Danych Kontaktowych - przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych .  Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich .  Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich .  Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców .  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy .  Wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca obytu stałego lub czasowego .  Zaświadczenia z akt ewidencji ludności .  Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru Pesel .  Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi .  Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Nadanie numeru Pesel .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2020-02-07 18:55:45
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Roman Sodolski
Opublikowane przez: Roman Sodolski