I. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW/ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Wniosek o zameldowanie na pobyt stały składa się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba ubiegająca się o zameldowanie.

1. Osobiście w formie papierowej,

2. W formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem portalu ePUAP).

Wniosek można złożyć w:

Urzędzie Gminy Sieroszewice

Sieroszewice ul. Ostrowska 65

pok. nr 4

tel. +48 62 739 60 76 wew. 334

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. poz. 2411)

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 2096 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz 700 ze zm.);

 

II . KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM / ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ:

Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały.

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Potwierdzenia pobytu stałego osoby zgłaszającej pobyt stały dokonuje właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zameldowania na pobyt stały, po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) .

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 9:00 – 17:00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30

 

UWAGI:

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały w formie papierowej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Zameldowania się w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem, po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu oraz dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu).

 

III . WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Formularz „zgłoszenie pobytu stałego”,
  2. Dowód osobisty lub paszport,
  3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności: akt notarialny, umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu,
  4. Pełnomocnictwo (w przydadku dokonywania zameldowania przez pełnomocnika).
  5. Oświadczenie właściciela nieruchomości (załączamy tylko w przypadku dokonywania zameldowania drogą elektroniczną)

IV. OPŁATY:

17 zł od pełnomocnictwa. Opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, rodzeństwu lub dziadkom.

 

V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:


Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

VI.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

 

Dokumenty do pobrania:

Formularz zgłoszenia pobytu stałego - pdf.

Pełnomocnictwo - pdf.

Oświadczenie właściciela nieruchomości (wypełniamy tylko w przypadku dokonywania zameldowania drogą elektroniczną) - pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2020-01-26 13:23:10 | Data modyfikacji: 2020-09-03 14:16:53.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - pdf.

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2020-02-05 21:44:34.

Zobacz:
 Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu .  Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu .  Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu .  Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego .  Dowód osobisty - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości) .  Rejestr Danych Kontaktowych - przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych .  Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich .  Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich .  Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców .  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy .  Wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca obytu stałego lub czasowego .  Zaświadczenia z akt ewidencji ludności .  Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru Pesel .  Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi .  Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Nadanie numeru Pesel .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2020-02-05 21:44:34
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Roman Sodolski
Opublikowane przez: Roman Sodolski