ZP.PN. 01/10                                                                       Sieroszewice, 2010-03-12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN. 01/10. Nazwa zadania: Budowa infrastruktury tworzącej centrum wsi Sieroszewice.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.bip.sieroszewice.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (biuro nr 20). Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

D-01.00.00                                                                      ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01               Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

D-01.02.01               Usunięcie drzew i krzaków

D-01.02.02               Zdjęcie warstwy humusu

D-09.01.03               Koszenie trawy i niszczenie chwastów na poboczach

D-02.00.00                                                                                             ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01               Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

D-04.00.00                                                                         ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

D-04.01.01               Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

D-04.04.01               Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie          

D-04.04.02               Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

D-04.08.03               Wyrównanie podbud. kruszywem stabilizowanym cementem

D-05.01.03               Nawierzchnia żwirowa

D-05.03.23               Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

D-07.00.00                                                   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.02.01               Oznakowanie pionowe

D-08.00.00                                                                                                           CHODNIKI

D-08.01.01               Krawężniki betonowe

D-08.02.02               Chodnik z brukowej kostki betonowej

D-08.03.01               Betonowe obrzeża chodnikowe

D-06.00.00                                                                          ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-09.01.01               Plantowanie poboczy

 

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315300-1 Instalowanie linii energetycznych

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 2010-08-16

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)    posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie posiadania uprawnień

2)    posiadania wiedzy i doświadczenia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia

3)    dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie potencjału technicznego oraz osób

4)    sytuacji ekonomicznej i finansowej,

szczegółowy opis warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 25.000,00 zł

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#82

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2010-04-07 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-04-07, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 7

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Przewidywane zamówienia uzupełniające: zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 69310-2010. Data zamieszczenia 2010-03-12

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Sieroszewice

 

                                                                                                                Czesław Berkowski

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 10:43:40 | Data modyfikacji: 2010-03-12 10:47:05.
 Opis techniczny- drogi i chodniki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 10:52:00 | Data modyfikacji: 2010-03-12 10:58:54.
 Kosztorys ofertowy - drogi i chodniki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 10:55:15.
 Dane wyjściowe do projektowanie - drogi i chodniki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 10:58:43.
 Przedmiar robót - drogi i chodniki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:00:37.
 Projekt budowlany - drogi i chodniki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:02:08.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:10:17.
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - drogi i chodniki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:21:00.
 Projekt budowlany - drogi i chodniki

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:22:19.
 Przekrój normalny - chodnik

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:25:47.
 Przekrój normalny - chodnik, droga

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:26:32.
 Szczegół posadowienia krawężnika

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:30:27 | Data modyfikacji: 2010-03-12 11:33:51.
 Szczegół posadowienia krawężnika na płask

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:31:46.
 Szczegół posadowienia obrzeża

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:32:59.
 Plan orientacyjny

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:38:38.
 Plan sytuacyjny 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 11:41:18 | Data modyfikacji: 2010-03-12 12:26:35.
 Plan sytuacyjny 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 12:17:02.
 Plan sytuacyjny 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 13:18:51 | Data modyfikacji: 2010-03-12 13:32:07.
 Plan sytuacyjny 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 13:24:20 | Data modyfikacji: 2010-03-12 13:34:40.
 Oświadczenie projektanta

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 13:02:46 | Data modyfikacji: 2010-03-12 13:23:30.
 Kosztorys nakładczy - elektryka

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 13:25:33 | Data modyfikacji: 2010-03-12 13:44:21.
 Szczegółowa specyfikacja wykonania i odbioru robót - elektryka

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 13:27:48 | Data modyfikacji: 2010-03-12 13:39:52.
 Dokumentacja projektowa - elektryka cz. 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 13:50:15 | Data modyfikacji: 2010-03-12 15:35:24.
 Cd. dokumentacji projektowej - elektryka cz.2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 15:57:42.
 C.d dokumentacji projektowej-elektryka cz. 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 16:14:53.
 C.d. dokumentacj projektowej - elektyka cz. 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-03-12 16:15:34 | Data modyfikacji: 2010-03-12 16:16:49.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-04-07 14:25:34 | Data modyfikacji: 2010-04-07 14:31:33.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju | Data wprowadzenia: 2010-04-21 10:02:46 | Data modyfikacji: 2010-04-21 10:06:51.
Data wprowadzenia: 2010-04-21 10:02:46
Data modyfikacji: 2010-04-21 10:06:51
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju
Opublikowane przez: Roman Sodolski