ZP.PN.19/10

Sieroszewice, 2010-10-07

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN. 19/10. Nazwa zadania: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Sieroszewice w sezonie 2010/2011 – Rejon I i Rejon II

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ul. Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie
na stronie internetowej:
www.bip.sieroszewice.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (Pokój nr 20).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w Gminie Sieroszewice w sezonie zimowym 2010-2011

 

Ogólna charakterystyka zamówienia:

Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na ośnieżaniu dróg poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegające na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnego z obowiązującymi przepisami.

W każdym zadaniu obejmującym kompleksowe utrzymanie dróg należy zapewnić odśnieżenie zatok oraz przystanków autobusowych, parkingów i placów gminnych w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół, oraz wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania autobusów.

Podczas ponadnormatywnego zalegania śniegu w zakres robót wchodzi również usuwanie śniegu poprzez jego załadunek odpowiednim sprzętem i wywóz samochodami samowyładowczymi z miejsc wskazanych przez Zamawiaącego. W tym przypadku usługa sprzętowa odbywać się będzie na telefoniczne wezwanie Zamawiającego

 

-       Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ( Rejon I lub Rejon II)

 

Wspólny Słownik Zamówień:

 

90212000-6, 90213000-3, 90210000-2

#48

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia: 15.04.2011r.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.    O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1  Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2  Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3  Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4  Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2.    Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1  Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2  Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

 

VIII. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#78

X. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 2010-10-14 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-10-14, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 11

XII. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni,

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające: Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 322746- 2010   dnia 2010-10-07

 

                                                                                                   Wójt Gminy Sieroszewice

              

                                                                                                                Czesław Berkowski

 

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2010-10-07 12:33:32 | Data modyfikacji: 2010-10-07 12:34:21.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju -Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2010-10-07 12:36:01.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-18 09:35:25.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2010-10-18 09:36:55.
Data wprowadzenia: 2010-10-18 09:36:55
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji I Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski