Znak sprawy: ZP.PN.8/12


        Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
 art. 11 ust. 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.


1.Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego: Gmina Sieroszewice.
b/ REGON: 000546259.
c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 63-405 Sieroszewice, woj. wielkopolskie,
pow. ostrowski.
d/ ulica, numer domu, numer lokalu: Ostrowska 65.
e/ numer telefonu   62/7396076, fax:  62/7396456

 

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: www.bip. sieroszewice.pl


4.SIWZ można odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu:22, cena formularza: nieodpłatnie.


5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej
w Masanowie i Zamościu oraz do Gimnazjów: w Sieroszewicach i Wielowsi w roku szkolnym 2012/2013

 Dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 3.


6.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.


7.Termin wykonania zamówienia: rok szkolny 2012/2013 tj. od 03.09.2012r. do 28.06.2013r.


8.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r.,Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


9.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.


10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za 1 km przebiegu - 100 %.


11.Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, sekretariat, do 17.07.2012r., do godziny 9:00.

12.Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Nie dopuszcza się zawarcia umowy ramowej.

14. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1, pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a/ imię i nazwisko: Barbara Stasiak
b/ telefon: 062/ 7396076 wew. 349
c/ numer lokalu: 19
d/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730 – 1530.


Sieroszewice, dn. 09.07.2012r.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-09 14:11:49.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-09 14:12:43.
 Załącznik nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-09 14:13:41.
 Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-09 14:14:11.
 Załącznik nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-09 14:14:38.
 Załącznik nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-09 14:16:53.
 Załącznik nr 5 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-09 14:18:19.

 ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ W PLIKU WORD

 Załącznik nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Roman Sodolski, autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-12 08:10:22.
 Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Roman Sodolski, autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-12 08:13:30.
 Załącznik nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Roman Sodolski, autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-12 08:13:53.
 Załącznik nr 4 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Roman Sodolski, autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-12 08:14:17.
 Załącznik nr 5 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Roman Sodolski, autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-12 08:14:47.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-17 10:50:43.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 14:37:00.
Data wprowadzenia: 2012-07-18 14:37:00
Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek
Opublikowane przez: Roman Sodolski