Znak sprawy: ZP.PN.1/12


        Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych.
 

1.Zamawiający:
a/ pełna nazwa zamawiającego: Gminny Zakład Ekonomiczno- Administracyjny Szkół
 i Przedszkoli w Sieroszewicach
b/ REGON: 251470292
c/ kod, miejscowość, województwo, powiat: 63-405 Sieroszewice, woj. wielkopolskie,
pow. ostrowski.
d/ ulica, numer domu, numer lokalu: Ostrowska 65.
e/ numer telefonu  62/7396076, fax: 62/7396456

 

2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ:  www.bip.sieroszewice.pl


4.SIWZ można odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego, nr lokalu:22 lub na wniosek drogą pocztową, cena formularza: nieodpłatnie.


5.Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: Instalację zbiorników i dostawy gazu propan dla Szkoły Podstawowej w Ołoboku, Zespołu Szkół w Sieroszewicach i Publicznego Przedszkola w Latowicach.  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.


6.Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.


7.Termin wykonania zamówienia: instalacja zbiornika/ zbiorników do dnia 20.09.2012 r. , dostawy gazu propan w okresie 3 lat od podpisania umowy.


8.W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r.,Nr 113, poz. 759 ze zm. ) oraz  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


9.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.


10.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto za całość zamówienia - 100 %.


11.Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego, biuro nr 22, do 31.07.2012r.,

do godziny 12:00.

12.Termin związania ofertą: 30 dni.

13. Nie dopuszcza się zawarcia umowy ramowej.

14. Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15. Nie dopuszcza się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
17.Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
a/ imię i nazwisko: Daria Olek

b/ telefon: 62/ 7396076 wew. 352
c/ numer lokalu: 22
d/ godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 730 – 1530.

Sieroszewice, dn. 18.07.2012r.

 

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 10:30:18.

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 10:35:50.
 Załącznik nr 1 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 10:36:20.
 Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 10:36:50.
 Załącznik nr 3 do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-18 10:37:28.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 Zbiorcze zestawienie ofert

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-07-31 14:54:43.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek | Data wprowadzenia: 2012-08-01 14:24:11.
Data wprowadzenia: 2012-08-01 14:24:11
Autor: Gminny Zakład Ekonomiczno-Admninistracyjny Szkół i Przedszkoli - Daria Olek
Opublikowane przez: Roman Sodolski