Sieroszewice, 2012-08-17

 

ZP.PN.12/12

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.PN.12/12. Nazwa zadania: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów – etap I

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058. Gmina Sieroszewice zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Sieroszewice

Ostrowska 65

63-405 Sieroszewice

Strona www: www.bip.sieroszewice.pl

E – mail: sieroszewice@sieroszewice.pl

Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.sieroszewice.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
ze strony internetowej urzędu -
www.bip.sieroszewice.pl

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Masanów o wymiarach areny 19,10 x 32,10 m, o nawierzchni z trawy syntetycznej multisport na podbudowie z kruszyw naturalnych wraz z ogrodzeniem przeznaczonym dla boisk sportowych o wys.4,00 m oraz pozostałymi elementami zagospodarowania terenu w tym: ciągu chodnikowego i ławek młodzieżowych. Boisko o charakterze ogólnodostępnym przeznaczone jest dla młodzieży szkolnej i społeczności lokalnej miejscowości Masanów.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień:

 

Słownictwo główne

Opis

Główny przedmiot

45212221-1   

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk

#45

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

  

VI. Termin wykonania zamówienia: 2012-11-30

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   Posiadania uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,

2.    Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponownia potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.    Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4.    Nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie
art. 24 ust.1 prawa zamówień publicznych.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

#61

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-09-06 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, Pokój nr 10

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-09-06, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Sieroszewice; ul. Ostrowska 65; 63-405 Sieroszewice, biuro nr 20

                    

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Nie dotyczy.

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: Nie dotyczy.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod Nr
303956-2012 w dniu 17-08-2012 na stronie BZP.

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Sieroszewice

                                                                                                    Czesław Berkowski

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA DO POBRANIA PONIŻEJ

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 12:58:54.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:00:47.
 Załącznik do SIWZ

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:02:10.
 Opis projektu

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:03:46.
 Przedmiar robót - I etap

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:04:14 | Data modyfikacji: 2012-08-17 13:04:35.
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:05:27.

RYSUNKI

 Rysunek nr 1

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:06:23 | Data modyfikacji: 2012-08-17 13:07:14.
 Rysunek nr 2

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:07:02.
 Rysunek nr 3

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:07:37.
 Rysunek nr 4

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:08:01.
 Rysunek nr 5

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:08:22.
 Rysunek nr 6

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:09:08.
 Rysunek nr 7

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Damian Szkudlarek | Data wprowadzenia: 2012-08-17 13:09:35.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA PRZETARGOWE

Pytania dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów. Etap I.

 

Pytania:

  1. Proszę o podanie kolorystyki nawierzchni. Zamawiający w udzielonych odpowiedziach wskazuje na dwukolorową. Jeżeli tak, to proszę określić jak będzie wyglądać rozkład poszczególnych kolorów.
  2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zarówno trawy z projektu jak i z odpowiedzi.
  3. Zwracam się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru robót na wyżej wymienione zadanie o pozycje dotyczące ogrodzenia boiska sportowego.

 

Odpowiedź:

  1. Nawierzchnia z trawy syntetycznej projektowana jest w kolorze zielonym (jednolity kolor).
  2. Dopuszcza się zastosowanie trawy syntetycznej o parametrach technicznych zarówno jak przyjęto w projekcie oraz w zapytaniu oferenta z dn. 23.08.2012
  3. Postępowanie przetargowe obejmuje I etap zadania, w którym nie przewiduje się realizacji opłotowania.
 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego na: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów - etap I

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Roman Sodolski, autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-08-24 14:35:01 | Data modyfikacji: 2012-08-31 14:11:12.

Zbiorcze zestawienie ofert: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego
o nawierzchni syntetycznej dla celów rekreacyjnych mieszkańców wsi Masanów.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena (brutto)

1.

Multi Set Ostrów Wielkopolski, ul. Południowa 32a 63-400 Ostrów Wielkopolski

165 022,06 zł

2.

Central Kort ul. Głowackiego 35/46, 20-060 Lublin

155 655,79 zł

3.

firma „KASZUB” Dariusz Kaszuba ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino - Leszno

       129 285,84

4.

Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji Obiektów Sportowych TARTAN ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz

177 858,00 zł

5.

DAWAR Sport Sp. z o. o. Ul. Izbicka 5/7,

 60-458 Poznań

158 910,43 zł

6.

ACTIVA LONGIN WITKOWSKI UL. Narutowicza 53/6, 90-130 Łódź

185 146,17 zł

7.

JUL – DOM UL. Mochnackiego 17/6, 71-172 Szczecin

139 503,15 zł

8.

PANORAMA II Sp. z o. o. ul. Słoneczna 73,

 81-605 Gdynia

120 163,04 zł

9.

P.W. PROGRAM Sp. z o. o. Sp. k. ul. Zeusa 43/2, 80-299 Gdańsk

128 960,06 zł

Dokonano poprawy ceny w pozycji 6 z kwoty 150 525,34 zł na kwotę 185 146,17 zł ze względu na omyłkę firmy, która w formularzu ofertowym błędnie wpisała wartość brutto w wartości netto i odwrotnie. W poz. 3 poprawiono pomyłkę firmy KASZUB, która w formularzu ofertowym podała koszt całości zadania 241.821,00 zł. natomiast w formularzu cenowym (załącznik nr A.2) koszt I etapu wynosi 129.285,84 zł.  

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Data wprowadzenia: 2012-09-06 12:45:16 | Data modyfikacji: 2012-09-10 13:09:01.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas | Data wprowadzenia: 2012-09-11 11:55:20.
Data wprowadzenia: 2012-09-11 11:55:20
Autor: Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Promocji i Rozwoju - Jacek Sas
Opublikowane przez: Roman Sodolski