I. PODSTAWA PRAWNA:


1. Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz. U. z 1933 r. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  06 listopada 2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz  zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z  24 listopada 2003 r. nr 199,  poz. 1947 z późn. zm.).


II . WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej,


2. Plan organizacyjny zbiórki publicznej.


III. OPŁATY:


Opłata za pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej wynosi 82,00


Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Sieroszewice lub na konto Urzędu:


URZĄD GMINY SIEROSZEWICE


Bank Spółdzielczy Rososzyca


59 8431 0008 0100 0130 2000 0003   z dopiskiem „Opłata skarbowa”


IV.  TERMIN ODPOWIEDZI:


30 dni


V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:


Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych


VI. TRYB ODWOŁAWCZY:


W przypadku odmowy wydania pozwolenia odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu - Wójta Gminy który wydał decyzję, (odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu pok. nr 10).  Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji..


VI. UWAGI:


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w biurze prowadzącym sprawę.


 


WZÓR WNIOSKU - doc.


WZÓR WNIOSKU – pdf.


WZÓR PLANU - doc.


WZÓR PLANU – pdf.


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZBIÓRKI I SPOSOBIE ZUŻYTKOWANIA ZEBRANYCH OFIAR - doc.


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZBIÓRKI I SPOSOBIE ZUŻYTKOWANIA ZEBRANYCH OFIAR – pdf.

 

Opublikowane przez: Roman Sodolski | Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz | Data wprowadzenia: 2013-02-28 11:17:35 | Data modyfikacji: 2013-02-28 11:35:48.

Zobacz:
 Dowód osobisty - wniosek o wydanie dokumentu .  Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu .  Dowód osobisty - zawiadomienie o utracie/uszkodzeniu dokumentu .  Dowód osobisty - zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego .  Dowód osobisty - zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzież tożsamości) .  Rejestr Danych Kontaktowych - przekazanie/aktualizacja/usunięcie danych kontaktowych .  Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich .  Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich .  Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców .  Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie wyjazdu za granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego ponad 6 miesięcy .  Wymeldowanie decyzją administracyjną z miejsca obytu stałego lub czasowego .  Zaświadczenia z akt ewidencji ludności .  Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców lub rejestru Pesel .  Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi .  Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych .  Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców .  Nadanie numeru Pesel .  Wpisanie wyborcy do spisu wyborców .  Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców  .  Przyjmowanie i rozpatrywanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  .  Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej . 
Data wprowadzenia: 2013-02-28 11:17:35
Data modyfikacji: 2013-02-28 11:35:48
Autor: Stanowisko ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - Krystyna Kłysz
Opublikowane przez: Roman Sodolski